Yesu Kristo ntago ajya ahinduka

Yesu kristo uko yari ari ejo, n’uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose.(Abaheburayo 13:8)

Aya magambo nk’uko umwanditsi yayandikiye Abaheburayo atwereka ukuntu Yesu adahinduka, ahubwo ari uko yahoze kuva kera. Umugabo George Muller yongera gutekereza kuri aya magambo yavuze ko yongeye kumva mu mutima we huzuye ibyiringiro ndetse yongererwa kwizera. Niba Yesu ari uko yahoze, bivuga ngo urukundo rwe ntiruhinduka, ubutware bwe ntibuhinduka, aracyafite ubushobozi bwo gukiza indwara zose, bwo kugaburira abashonje, bwo gusubiza ibyifuzo byose kandi anamenya ibyo tumubwira mbere y’uko tubimubwira.

Kuba Yesu adahinduka bikwiye gutuma turushaho kumwizera nk’uko George abigarukaho mu butumwa bwe. Uyu mugabo wari umushumba w’itorero yakunze kugirira Imana icyizere no kuyiharira imigambi ye yose n’ibyifuzo ndetse akanabikangurira abandi kuko yakundaga kwigisha kubijyanye no kwizera Imana ndetse no kwibutsa abantu ububasha n’imbaraga Imana ifite.

Yivugiye ubwe ko yagiye abona Imana imuba hafi muri byose ikumva amasengesho ye. Akomeza avuga ko ariko ko buri gihe uko asenze atari ko yabonaga ibisubizo ako kanya. Yatanze urugero rw’icyifuzo yasengeye maze asubizwa nyuma y’imyaka 29, kandi yavuze muri icyo gihe cyose ko yari akiri mu mwanya wo gusengera icyo cyifuzo atashatse gushyira ahagaragara, yakomezaga gusenga, agashima Imana ategereje yizeye igihe ari igihe ko azasubizwa kuko Yesu adahinduka kugeza aho byamuteraga gushima Imana kandi atarabona igisubizo.

Yagiriye inama abakristo avuga ko kenshi usanga buzuwe no gushidikanya ndetse bikabatera kudasengana Imana ukwizera,

utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho,ikagororera abayishaka. ( Abaheburayo 11:6)

uyu mugabo kandi arabifuriza kutemerera impamvu iyo ariyo yose yatuma mutakariza Imana icyizere, gutekereza cyane ku magambo yayo, gukomeza gushimangira ko Yesu adahinduka ko uko yari ari ejo nubu ariko ari kandi ko ari ko azahora iteka ryose. Agira ati nubona amasengesho yawe adasubirijwe igihe watekerezaga ntibigutere kurambirwa ahubwo ukomeze uyiringire nk’uziko idahindurwa n’ikintu icyo aricyo cyose kuko si umuntu, uhore uyizeye kandi wongere ukomeze uyizere, nushaka utangire uyishimire ibyo yiteguye gukora kugira ngo amashimwe yawe atsinde ibizana gushidikanya ndetse n’ubwoba mubuzima bwawe.

Ushobora kumfasha gusenga iri sengesho,’’Mwami Yesu ndagushima ko udahinduka, ni wowe wenyine mpariye ubuzima bwanjye n’ibyifuzo byanjye byose. Ndagushimiye ko ubizi kandi ngushimiye ibyo witeguye gukora’’Amen

Imana ibahe umugisha

Read Previous

N’ iki cyatuma Imana yishimira Umutima wawe?

Read Next

Kwikinisha ni iki nizihe ngaruka bigira kubikora, ni gute yabicikaho.

One Comment

  • Mana ndagushimiye ko uri Imana idahinduka kuko uko waruri kera nubu niko ukiri urinde Imitima yacu nubugingo utwongerere ibyiringiro mu izina ryawe yesu kristo amen….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *