Part 1: Dore ikintu cya gufasha mugihe ugorwa no kubabarira cyangwa gusaba imbabazi

“Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa” (Mat.5:7)

Umunsi umwe Petero yabajije Yesu niba akwiriye kubababarira uwamuhemukiye akageza ku nshuro ndwi gusa. Petero yumvaga yaba akoze ikintu kidasanzwe, kuko muri icyo gihe Abafarisayo bigishaga ko umuntu adakwiriye kurenza inshuro eshatu mu kubabarira. Ibi bikaba byaraterwaga no kumva ndetse no gusobanura nabi amagambo y’umuhanuzi Amosi, urugero hari aho agira ati, “Ibicumuro bitatu by’I Damasiko, ndetse bine, bizantera kutabakuraho igihano…” (Amosi 1:3). Yesu nawe mu kumusubiza amubwira ko adakwiriye kugeza ku nshuro ndwi gusa; ahubwo ‘akwiriye kugeza mirongo irindwi inshuro karindwi’ (inshuro 490). Aha akaba yarashakaga kumugaragariza ko kubabarira ari igikorwa kitarangira cyangwa ngo kigire imipaka.

Maze amucira umugani w’umwami wari ufite umugaragu umubereyemo umwenda ungana n’italanto ibihumbi 10 (inzovu). Ni ukuvuga nk’amadolari ya Amerika miliyoni 10, aya mafaranga yari menshi cyane ku buryo agereranywa n’inshuro 10 y’imisoro igihugu cyinjizaga mu gihe cya Herodi Mukuru. Kuko uyu mugaragu atashoboraga kuyabona, shebuja ategeka ko we n’umuryango we bahinduka abacakara be kugeza igihe azishyurira. Ariko uyu mugabo yinginga umwami amusaba imbabazi, aherako amuharira ideni ryose yari amurimo. Maze ngo ageze hirya abona mugenzi we wari umubereyemo umwenda ungana n’idenariyo 100 (nk’amadolari ya Amerika 20). Aherako amwishyuza ku ngufu, nubwo yagerageje kumwinginga ngo amwihanganire, undi aranga amushyira muri gereza kugeza igihe yarangirije kumwishyura. Ibi bibabaza bagenzi be, maze babibwira umwami nawe ararakara ndetse ategeka ko uyu mugaragu utagira imbabazi, afungwa kugeza igihe azishyurira ideni ryose yari arimo. Maze Yesu asoza agira ati, “Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima.” (Mat.18:21-35).

Uyu mugani utwibutsa umwenda dufitiye Imana, kuko ibitekerezo, ibikorwa n’amagambo bya muntu byahindanijwe n’ibyaha kuva akivuka (Itang.6:5-6; Zab.51:5). Imana yashyizeho uburyo ibyaha byose bibasha kubabaririrwa muri Yesu Kristo: “Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk’uko Imana yabababariye muri Kristo.” (Ef.4:32) Uburyo bwose abantu baduhemukira (ideni ry’ibyaha) ntago byabasha kugereranywa n’umwenda w’ibyaha twari dufite mu maso y’Imana nyamara yarabitubabariye.

Mbese se kubabarira ni iki?

Kubabarira si ukwibagirwa, hari igihe abantu bavuga ko iyo ubabariye utongera kwibuka uburyo wahemukiwe, ngo kuko bitabwa mu nyanja yitwa ‘ kwibagirwa’. Ni byo koko, hari ibintu byoroheje umuntu yagukosereza ntubitindeho, ukaba wanabyibagirwa, ariko hari n’ibindi utapfa kwibagirwa. Sinzi niba umuntu ashobora kwibagirwa umuntu wamwiciye cyangwa wamufashe ku ngufu? Kubabarira rero si ukwibagirwa; ahubwo bisa n’igihe umuntu arwaye igisebe, hanyuma kikaza gukira neza agasigarana inkovu. Iyo arebye inkovu ashobora kwibuka icyayiteye, ariko nta bubabare aba acyumva. Umuntu wababariye, nubwo ashobora kwibuka ibyamubayeho ndetse akaba yanabitangamo ubuhamya, nta rwango cyangwa inzika aba agifitiye uwamugiriye nabi. Kubabarira si ukwihunza ikibazo, ugasanga umuntu agira ati, “Ntacyo nzamutwara, ariko azibane nanjye nzibana.”Hari igihe abantu aba ari abaturanyi, ariko ntawushobora kugera mu rugo rw’undi, niyo bahuriye mu nzira ntawusuhuza undi. Akenshi umuntu akabuzwa inabi nuko atinya amategeko ya Leta. Nk’Abakristo tuba dukwiriye gukora iyo bwabaga kugira ngo dusenye urukuta rw’inzangano nubwo undi yaba atabishaka.

Kubabarira si igikorwa cy’umunwa gusa; ahubwo gitangirira mu mutima (Mat.18:35). Kuko hari igihe abantu bavuga imbabazi ku munwa, ariko imitima yabo yuzuye urwango.

Kubabarira ni igikorwa kigira itangiriro; ariko kitagira iherezo. Hari igihe usanga umuntu abwira undi ati, “Narakubabariye, none urongeye! Ubu bwo sindibukwihanganire.” Ducumura kenshi , ariko Imana igahora itubabarira, ntijya iducyurira ko ejo hashize yari yatubabariye.

Kubabarira ntibisobanura buri gihe guheba uburenganzira bwawe, tuvuge ko hari umuntu wakuriganije imitungo, mu by’ukuri yaraguhemukiye. Kumubabarira ntabwo bikuraho ko ushobora kwiyambaza inzego zibifitiye ububasha ngo zikurenganure. Ibi bishatse kuvuga na none ko kubabarirwa bidakuraho buri gihe kuba uwakoze icyaha ashobora gukurikiranwa mu nkinko, biterwa n’uburemere bw’icyaha cyakozwe. Hari abatekereza ko kujya mu nkiko binyuranyije na Bibiliya, ariko twibuke ko na Pawulo yajuririye Kayizari. Nyamara bizarushaho kuba byiza abantu biyunze, bagakemura ibibazo bafitanye batagombye kugera mu manza.

Kubabarira ni ikinyuranyo cyo kwihorera, kugira inzika , urwango n’ibindi nk’ibyo…

Kubabarira ni urufunguzo rw’ijuru , kuko umuntu utababarira abandi, aba nawe yikingiye imbabazi z’Imana ntizimugereho (Mat.6:14-15; Yak.2:13). Umwigisha umwe yagize ati, “Biragoye ko twabona umunzani dupimisha ubukristo bw’abantu, ariko burya umuntu ukurusha kubabarira aba akurusha n’ubukristo.”

Kubabarira rero ni ngombwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ni kimwe mu bintu biranga kamere y’Imana “Imbabazi z’Uwiteka ni zo zituma tudashiraho… Zihora zunguka uko bukeye,” (Amag.3:22-23).Yesu yagaye Abafarisayo bakabyaga mu kuziririza imigenzo imwe n’imwe, nyamara bakirengagiza ‘amagambo akomeye yo mu mategeko’ ariyo: Kutabera n’imbabazi no kwizera. (Mat. 23:23). Muri Bibiliya hari aho ijambo imbabazi usanga riri kumwe n’amagambo agaragaza isumbwe ‘ziruta, kuruta’ urugero, “Nkunda imbabazi kuruta ibitambo” (Mat. 12:7); “ imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru” ( Yak.2:13) .Nubwo Imana idutegeka kubabarira; si ikintu buri gihe kiba cyoroshye, dore ko mu nshinga ‘ kubabarira’ humvikanamo indi yitwa ‘ kubabara’. Burya hababarira uwababajwe. Reka turebe zimwe mu ntamwe zadufasha kubigeraho:

gusobanukirwa ko buri muntu ari gatozi ku cyaha cyangwa ikosa rye.

“Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se kandi na se ntazazira ibyaha by’umwana we, gukiranuka k’umukiranuratsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by’umunyabyaha bizaba kur i we.” (Ezek.18:20, soma na none 1 Abami 14:1-6)

“ Kuko umuntu wese aziyikorera uwe mutwaro” ( Gal.6:5)

Umuntu umwe yagize ati, “Umuhanga wo kwangana, arakwanga, akanga n’imbeba yo mu rugo iwawe n’igitenge wambara”. Imwe mu ntamwe zadufasha kubabarira ni ukwirinda gushyira abantu bose mu gatebo kamwe (generalization), kuko bavukana, baturuka mu muryango umwe, akarere kamwe, idini rimwe, basangiye ururimi, bahuje ibara ry’uruhu cyangwa igitsina n’uwaduhemukiye bose tugahita tubafata nk’abahemu.

Mu gihe cya Yesu Kristo, abantu bari barishyizemo ko nta cyiza cyangwa umuhanuzi wava I Nazareti (Yoh.1:46,7:45-52). Hari inkuru yabaga mu gitabo cy’Ikinyarwanda mu mashuli abanza, y’ikirura cyahuriye ku iriba n’umwana w’intama. Maze kirawubwira kiti, “Umwaka ushize warantutse!” Ako gatama karagisubiza kati, “ Umwaka ushize nari ntaravuka” Maze ikirura kikabwirana inabi kiti, “Niba atari wowe ni mwene wanyu,” nuko giherako kikarya. Umubyeyi umwe nawe ngo yahoraga abwira umukobwa we ati, “Abagabo bose ni bamwe, nyina ubyara ni umwe, burya umugabo ni umwana w’undi, ntuzigere ugirira icyizere na rimwe igitsina gabo.” Uyu mukowa ibitekerezo yacengejwemo na nyina byaramukurikiranye ku buryo byamugoye mu kubaka urugo rwe. Imyifato nk’iyi ntikwiriye abizera, kuko akenshi abantu aba ari inzirakarengane, ugasanga baryozwa ibintu batazi uko byagenze n’igihe byakorewe.

Igihe ugiranye ikibazo n’umuntu, ni byiza gusobanukirwa ko ariwe nyirikibazo, aho kongeraho n’abandi bafitanye isano, kuko uba uri kongera uburemere bw’imbaraga zigusunikira kutababarira (mu cyekerekezo gihabanye n’inzira y’ijuru). Imana ntabwo izacira abantu imanza ikurikije amadini, ibihugu cyangwa ibara ry’uruhu. Ahubwo, buri muntu wese ku giti cye azabazwa ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri. Mureke “ Twigane Imana” ( 1 Tes.5:1).

Read Previous

Imbaraga zo Gukorera hamwe mu buyobozi buzana impinduka – Pastor Antoine Rutayisire

Read Next

Ibasha guha ishusho ibintu bitayifite, ikabyaza umusaruro imibabaro ducamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *