Menya ibintu 10 Bibiliya ivuga byaranga umukirisito mwiza

 1. Umukirisito mwiza agomba kurangwa n’indangagaciro zimutandukanya n’abandi ,akaba ari nayo mpamvu bibiliya yagiye izishyira ahagaragara kugirango irusheho kuvana benshi mu rujijo ndetse no kugarura mu nzira nyayo ababa barigishijwe ibihabanye n’ukuri, izo ndanga gaciro rero akaba ari izi zikurikira.
 2. Kuramya Imana imwe yonyine: Iyo Mana ivugwa ni Imana yaremye isi n’ijuru ,nk’uko biboneka muri mariko 12:28-29 (nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza,aramwegera aramubaza ati « mbese itegeko ry’imbere muri yose ni irihe ? »Yesu aramusubiza ati : « iry’imbere ni iri ngo :Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine),itandukanye n’ibigirwamana bamwe bajya bita Imana.
 3. Gukunda no kubaha abantu bose: nk’uko biboneka muri mariko 12:31(irya kabiri ni iri :ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda). Mu nkuru y’umusamariya mwiza na Yesu ,Yesu yamubwiye ko ari ngombwa k’umukristo kugirira urukundo abantu nta kurobanura ashingiye ku moko ,ku miryango,ku bwenegihugu n’ibindi bitandukanye, ndetse ategetswe no gukunda abamwanga, cyane ko Bibiliya inerekana neza ko urukundo ari ryo tegeko riruta ayandi (Matayo 5:43-48).
 4. Guca bugufi: Urugamba rukomeye ruriho ni uko abantu benshi bamaze gufata icyubahiro cy’Imana akaba ari bo bacyambara, bityo hakabura guca bugufi, hakaboneka kwiyemera no kutavugisha ukuri nk’uko biboneka mu migani 17:7 (imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura no muri matayo 20:20-28.)
 5. Kuba inyangamugayo: umukirisito mwiza akwiriye kuba inyangamugayo, akareka kwihagararaho no gushyigikira ibyaha, kuko ibyo bihabanye n’ibyo Imana ishaka nk’uko tubibona mu bagalatiya 6:7-8 « ntimuyobe :Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura, ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira Umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho »
 6. Kubaho mu buzima butabangama: kandi butigenga ku mana,bivuze ko umukirisito mwiza akwiriye kwemerera Imana ikaba ari yo imuyobora, kandi ntakoreshe uburanganzira yahawe mu byo yishakiye byose nk’uko biboneka mu rwandiko 1 abakorinto 6:19-20 « mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe ,uwo mufite wavuye ku Mana ? kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro ,ni uko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana »
 7. Kugira ubuntu: bibiliya ivuga ko ari byiza gutanga no gusangira n’abandi ibyo Imana yaguhaye kuko ibyo ubiboneramo umugisha ndetse ukanunguka byinshi birenze ibyo watanze bitewe n’umutima wabikoranye.
 8. Kutaba indyarya:  cyane cyane ku bavugabutumwa n’abandi bakora imirimo y’Imana itandukanye ni byiza gukora ibintu wumva umutima wawe uhamanya nabyo ,ubikuye ku mutima kandi ibyo wigisha abandi nawe ukabishyira mu bikorwa.Niba hari itsinda ry’abantu Yesu atigeze ahagararana naryo ni iry’indyarya . Hari igihe Yesu yigize kubigaragariza abafarisayo nk’uko biboneka muri matayo 7:15-20 aho Yesu yavugaga ku by’amategeko n’abafarisayo.
 9. Kutumva ko uri intungane ijana ku ijana: Bibiliya ivuga ko iyo umuntu ari ku isi ahura n’ibimwanduza bitandukanye bityo bikaba ari yo mpamvu umukirisito adakwiriye kuvuga ko nta cyaha na kimwe ajya akora, Imana kandi nayo yabivuze mu ijambo ryayo mu baroma 3:23 ngo « kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw’Imana ».
 10. Ikindi bibiliya ivuga ni uko abakirisito badakwiriye gucirana imanza nk’uko biboneka muri matayo 7:1-2 «ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa kuko urubanza muca ari rwo namwe muzacirwa namwe,urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe »
 11. Kutihorera : kutihorera ni ikindi kintu Yesu yavuze ko ari kiza namba, igihe yabuzaga abantu kwihorera no kugiriranana inzangano,tubisanga muri matayo 5:38-40 haranditse ngo «mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi, ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, ugukubise urushyi mu musaya w’iburyo umuhindurire n’uw’ibumoso, umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu umuhe n’umwitero».
 12. Kubabarira abandi: iki ni ikintu cyiza cyakaranze umukirisito mwiza , nkuko tubisanga muri matayo 6:14-15 hagira hati « kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu na so na we ntazababarira ibyaha byanyu». Imana igira imbabazi nyinshi no kugira neza kwinshi niyo mpamvu ishaka ko abakirisito bababarirana ibyaha n’amakosa bakorerana.
 13. Bavandimwe izi ndanga gaciro zivuzwe haruguru ntago arizo gusa umukirisito mwiza akwiriye gukora gusa, ahubwo hari ibindi byinshi Imana ibuza abantu gukora mu mategeko yayo nko kwiba,gusambana n’ibindi, iyo umuntu ayemereye akayegera igenda imwigisha n’ibindi, Mureke turusheho kwihesha agaciro nk’abagiriwe imbabazi tugacunguzwa ububabare n’urupfu rubabaje rw’umwami Yesu, maze tube koko abane be b’ukuri nawe areba akishimira.
Read Previous

Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha n’ikosa

Read Next

Kubw’umugambi w’Imana uzabaho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *