Iyaba wamenyaga uwo muvugana

Petero aramwihererana atangira kumuhana ati: Biragatsindwa Mwami, ibyo ntibizakubaho na hato.”Arahindukira abwira Petero ati: “ Subira inyuma yanjye satani, umbereye igisitaza kuko ibyo utekereza atari iby’Imana, ahubwo utekereza iby’abantu” Matayo 16:22- 23

Aha ni igihe Yesu yari arimo kuvuga iby’ukuntu azababazwa , agapfa akazuka nk’uko mission ye yari iri, ariko Petero agatangira kumuhana no kumwumvisha ko rwose ibyo bintu bidakwiriye kubaho, ko Imana itakwemera ko ibyo bintu bibaho.

Ijambo ryamfashije ni ukuntu Yesu nubwo ari Petero bavuganaga, yahise asobanukirwa neza ko Atari Petero uvuze, ko ahubwo ari satani uvugiye muri Petero: Arahindukira abwira Petero at: “ Subira inyuma yanjye satani.

Bibiliya itubwiye ko Petero yihereranye Yesu…. “Petero aramwihererana atangira kumuhana…”. Nako si Petero wihereranye Yesu nubwo mubigaragarira amaso y’abantu ari Petero ,iryo jwi ryari irya satani …!

Kandi ibyo si igitangaza, kuko na satani ubwe yihindura nka marayika w’umucyo .1 Abakorinto 11:14

Satani yigira nka marayika w’umucyo akatwihererana, aza yigize nk’udufitiye impuhwe n’akajwi kiyoroheje kandi ari ikirura.

“ Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti “ ni ukuri koko Imana yaravuze iti: “ Ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi?” Uwo mugore arayisubiza ati: “ Imbuto z’ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse…..iyo nzoka ibwira umugore iti; “ Gupfa ntimuzapfa….”Itangiriro 3:1-5

Inzoka ariyo satani ngo yihereranye Eve itangira guhinyuza ibyo Imana yamubwiye, itangira kumwerekako ahubwo ariyo imufitiye impuhwe , ko Imana yabagiriye nabi, itabifuriza ibyiza…..ariko amaherezo yabaye urupfu ndetse n’akaga gakomeye kageze no kuri twebwe twese. Nyamara satani we amwihererana yamubeshyaga ko ahubwo bizatuma amenya ubwenge akamera nk’Imana, nguko uko akora!

Satani ajya atwihererana kenshi, ariko ikibazo nuko tudahita dusobanukirwa ko ariwe ngo tumubwire ngo “ Subira inyuma yanjye satani nakumenye”. Haba igihe ngira amahirwe yo kumenya ko ariwe, ngahita mfata ingamba zo kumurwanya nshikamye, hakaba nubwo aza yigize nka marayika w’umucyo ngatinda kumuvumbura…

Wowe bimeze bite! Ese ugirango Imana yakubwira ngo kuba umaze igihe mu nzira y’Imana ntacyo byakumariye!

Ugirango Imana yakubwira ngo wapfa uraje ukorwe n’isoni! Imana se yakubwira ngo uzapfa ntacyo wimariye, ngo n’abandi bose barabikora nta kibazo nawe wabikora! Ugirango Imana yakubwira ngo kora icyaha ntakibazo uzihana bakubabarire….Iryo jwi rikubwira ibinyuranye no gushaka kw’Imana riba riturutse kuri satani  Ngo abandi baribye barakira kandi nta muntu ukira atibye….., ngo imyaka irakurenganye n’ubundi ntacyo ugitegereje….

Imana iduhe Umwuka Wera uduhishurira uburiganya bwa satani.

kora Share usangize abandi iyi nkru nziza.

Read Previous

Ibintu Imana itazitaho kuri wa munsi

Read Next

Ese waba uziko hari ibyo kurya bituma usaza vuba?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *