Imana iri kumwe nawe, wa munyembaraga w’ubutwari we, Genda uko imbaraga zawe zingana

‘’Abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo Abisilayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije’.Abacamanza 7 :2

Ubwoko bwa Isirayeli bwari butotejwe n’umwanzi ukomeye, aribo Bamidiyani. Ariko Imana iza gutoranya umuntu usanzwe cyangwa ugaragara nkudashoboye kugira ngo abohore igihugu, ariwe Gideyoni. Malayika w’Uwiteka yaramubonekeye aramubwira ngo : Imana iri kumwe nawe, wa munyembaraga w’ubutwari we. Mu gihe yarakibitekerezaho, Imana irongera Iramubwira iti ;’’Genda uko imbaraga zawe zingana… si jye ugutumye ?’’

‘’Mwami, mfasha gutsinda ubwibone n’ubwoba’’. Tudacukumbuye ngo twinjire muri iyi nkuru, twamenya ibi ngibi : Gideyoni, atumwe n’Imana, yagombaga gutoranya mu ngabo z’Abisilayeli. Maze arazibwira ati : ‘’Uwumva afite ubwoba, ntiyirirwe aza, yigendere..’’Avuze ibyo, ingabo 22.000 ziragenda. Ariko na none hasigara nyinshi kuruta izo Imana Yari ikeneye gukoresha. Hongera gukorwa andi majonjora, hasigara ingabo 300 gusa, aba arizo ziyemeza gukorana na Gideyoni. Ugereranije n’Abamidiyani, 300 bari ingabo nke cyane. Ariko nibyo Imana yashakaga.

Impamvu ebyiri zatumye ingabo nyinshi zikurwamo ni ubwibone n’ubwoba. Ayo ngayo ni amarangamutima aba mu mitima y’abantu. Muri kamere y’umuntu habamo uruvange rw’ubwibone n’ubwoba. Ugasanga kenshi umuntu aba hagati yo gushaka gutsinda n’ubwoba bwo ‘’gutsindwa’’. Hari uwavuze atya ngo :’’Umuntu agira ibyipfuzo bibiri, kimwe ni ukumva afite agaciro ikindi kumva afite umutekano.

Abantu benshi batsindwa mu rugendo kubera ko bashakisha muri bo no mu bo babana impamvu yatuma bakundwa cyangwa bashimisha abantu. Ntimukagerageze kwemeza abandi ko haricyo muricyo!

Gushakisha gukundwa bishobora kubaviramo guhorana amarangamutima y’ubwoba hamwe n’umutekano muke !

Ijambo ry’Imana ritubwira ko turi abakundwa b’Umwami. Uyu niwo mutekano nyakuri. Agakiza Imana iduha muri Kristo Yesu katugaragariza ko turi abagaciro mu maso yayo. Imana Idukunda uko tumeze kose.

Nubwo yasaga nk’udashoboye, Gideyoni yaje kunesha Abamidiyani. Imana yabanye nawe hanyuma igitangaza kirakoreka.

Nkuko byagenze kuri Gideyoni, mumenye ko muri muri Kristu hanyuma mwiringire ko ‘’nta cyabatandukanya n’urukundo rw’Imana ruri muri Yesu Kristo Umwami wacu’’.(Abaroma 8 :39).

Isengesho ry’uyu munsi

Mwami, mfasha gutsinda ubwibone n’ubwoba ngira. Kingura umutima wanjye kugira ngo nsobanukirwe uburyo unkunda. Ndagushima kubw’agakiza wampaye muri Yesu Kristu. Amen.

Kanda hano urebe inyigisho hamwe Pastor Kabanda

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza

Read Previous

Nubwo ku mutima ari kure ariko Imana izi gusoma inyuguti zihanditse

Read Next

Niyo iha intege abarambiwe; kandi utibashije imwongeramo imbaraga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *