1. Home
  2. Amakuru

Category: Inyigisho

Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure.” Mariko 8:2-4 Abantu…

Humura Imana izaha ishusho ubuzima bwawe

Humura Imana izaha ishusho ubuzima bwawe

‘’Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y’imuhengeri, maze Umwuka w’Imana yagendagendaga hejuru y’amazi. Imana iravuga iti “Habeho umucyo”, umucyo ubaho. Itangiriro 1:2-3 Nyuma yo gutekereza kuri aya magambo nahise nibaza ukuntu…

Niwemera kuba muri Kristo Yesu uzahinduka icyaremwe gishya

Niwemera kuba muri Kristo Yesu uzahinduka icyaremwe gishya

Kuba muri Kristo Yesu nibyo bifite umumaro kurusha ibindi byose. Imbaraga zose umuntu yakoresha z’umubiri cyangwa se indi mirimo igaragara ntiyabashya kugutuza muri Kristo kuko ibi bibonerwa mu kwizera igitambo Yesu Kristo yatanze. Bibiliya iravuga…

Urashaka kugera k’urundi rwego? Fata umwanya wo gusenga

Urashaka kugera k’urundi rwego? Fata umwanya wo gusenga

Nshuti musenge,nubwo Satani ahari, mumare igihe mu masengesho , aho kudasenga ntimuhe umwanya inshuti , mwiyirize , mwigome ibyo kurya bya mu gitondo ibya sa sita ibya nimugoroba ndetse n’ ibitotsi ku bwo kugira ngo…

Gukora ikintu kidasanzwe mu gihe kidasanzwe!

Gukora ikintu kidasanzwe mu gihe kidasanzwe!

“ Aherako abwira Dawidi ati: “ Undushije gukiranuka kuko unyituye ineza ariko njye nkakwitura inabi” 1 Samuel 24:18 Ubusanzwe gukora ikintu cyiza kidasanzwe mu gihe kidasanzwe nibyo nakwita gukiranuka nyako. Izi nkuru ni iza Sawuli…

Sobanukirwa icyaha Bibiliya ivuga kitababarirwa.

Sobanukirwa icyaha Bibiliya ivuga kitababarirwa.

“Nicyo gitumye mbabwira y’uko abantu bazababarirwa icyaha cyose n’igitutsi, ariko gutuka Umwuka Wera ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w’umuntu azababarirwa, ariko usebya Umwuka Wera ntazababarirwa, n’aho haba mu gihe cya none cyangwa…

Muri  ibyo bigeragezo Humura ntabwo Imana yagutaye

Muri ibyo bigeragezo Humura ntabwo Imana yagutaye

‘’Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z’imiringa, n’ibihindizo by’ibyuma nzabicamo kabiri.’’ Yesaya 45:2 Harubwo umuntu yibwira ko kuba Imana iri kumwe nawe ari uko gusa iri gukora ibintu uko abyifuza, ibintu byagenze neza, ariko burya…

Kurenza amaso ibicantege bihesha umutima wizeye kunesha

Kurenza amaso ibicantege bihesha umutima wizeye kunesha

Iyo wacitse intege wihebye, biragoye ko imirimo y’Imana ikoreka muri wowe, Imana idusaba kudacika intege mu ngorane duhura nazo kubera ko yasezeranye kuzajya itabara mu bihe bikomeye. Ndashaka kubahereza urugero rumwe rw’umuntu witangiye ubuhamya rw’ukuntu…

Ese ni ubuhe buryo urimo gushaka Imana?

Ese ni ubuhe buryo urimo gushaka Imana?

<Matayo: 5:3 Hahirwa abakene mu mitima yabo, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.> Imana yacu ntishobora guhwana nibyo wifuza, Imana irenze cyane ibyo wifuza, Cyangwa ukeneye, nidukurikirana inyigisho ziriho muri iyi minsi zivuga ku…

Mu cyimbo cy’umuvumo uzabona umugisha kuko Imana ikuburanira udahari

Mu cyimbo cy’umuvumo uzabona umugisha kuko Imana ikuburanira udahari

Aramusubiza ati “ ibyo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye sinkwiriye kwirinda akaba aribyo mvuga?”Kubara 23.12 Aya magambo yavuzwe na Balamu ubwo yarabajijwe impamvu yamutumye kuvuma abisirayeli yarangiza aho kubavuma akabahesha umugisha. Iyo usomye Bibiliya neza…