Yesu niwe udukarabya tugacya akadusiga tugashiraho umwera

“Nuko umuntu niyiyeza akitandukanya n’ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby’icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose.”2 timoteyo 2:21

Yesu ashimwe,nejejwe no kusangira namwe aya magambo meza. Umuntu niyiyeza azaba igikoresho cy’Imana. Kuki abantu dukeneye kwezwa. Cyane si uko dukeneye ko Imana idugira ibitangaza mu kudukoresha ahubwo dukwiriye guharanira ijuru kuko umuntu wese utejejwe atazareba Umwami Imana (abaheburayo 12:14).

Icya kabiri niba dukeneye ko Imana idukoresha dukwiriye kubanza kureba niba koko tujyanye cyangwa se tuberewe n’ubutumwa bwiza. Kuko harigihe twishuka kenshi ngo turimo gukorera Imana ariko Imana yareba kwezwa kwacu kukabura, tukagaragara nk’abantu badafite umumaro mumaso y’Imana ndetse Imana ikabona turimo gutera waraza.

Hari ibintu byinshi birimo gutuma abantu bagaragara nk’abadashyitse mu maso y’Imana. 2Timoteyo3:1-5. Abantu barimo biyita abakozi b’Imana ariko ari abakunzi b’impiya, birarira, ibyo bakoze bakabikorana kwibona, batukana, batumvira, indashima, batari abera, badakunda n’ababo, batuzura, babeshyerana,batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bakagira ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako.

Iyi mirimo yerekana ubuhenebere yavuzwe na Pawulo, ntabwo yayivugaga kubantu bo hanze y’itorero (urusengero) yavuze ko ibyo bihe bishobora gushyikira abantu mugihe cyose batabaye maso. Harigihe abakristo basigara kwizina gusa ariko iby’ubugingo barabinyanzwe, bagakorera inyuma ya zero, bagakora Imana itabashima, ariko kuko urukungu rukwiriye gukurana n’amasaka Imana ikabareka.

Bibiliya ikavuga ngo urabikora byose nkakwihorera ukibwira ko mpanywe nawe,ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Ntabwo Imana ishaka ko tugendera mu kivunge ngo turi abakozi bayo ariko yadushakaho imbuto ikazibura, yadushyira ku munzani tukabura ibiro, ikabona tuyishimisha iminwa ariko Imitima ikaba kure yayo. Kuko umurimo wo kwezwa uri imwe mu mirimo myiza Imana idushakaho.

Bakundwa bene data dusangiye gucungurwa, Imana ishaka ko tuyikorera ariko dufite ubugingo muriyo. Kuko umuntu niyiyeza akitandukanya n’ibidatunganye azaba abaye igikoresho cyiza cy’Imana cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Dukeneye ko imirimo dukora igira igisobanuro cyiza imbere y’Imana, nitwiyeze nayo yiteguye kudukoresha ndetse no kutugeza aho tutaragera.

Gira icyifuzo cyo gukora uko Imana ishaka ko ukora, ibisarurwa nibyinshi ariko abasaruzi ni bake, Nehemiya we yaravuze ngo ibishingwe nibyinshi ariko abikorezi bacitse intege. Niwe uha intege abananiwe kandi abatibashije ikabongerera imbaraga.

Nyamara Umwami wacu yarampagurukije arankomeza” Imana ibasha kugukomeza ukaguma mubyo kwera byera cyane amaze ukayikorera uko ishaka.Imana ibahe umugisha kubwo gukorera Imana ariko mwita kubwere Imana ishakako dukorana umurimo.  2Timoteyo4:17”

komeza kudukurikirana kuri izi mbuga ukanda aho handitse n’umutuku

Facebook Page: Irénée Ruhogo

Youtube: Ikiganiro Bohoka

Instagram: irene_ruhogo (bohoka)

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza
Read Previous

Dore ibindi byo kurya byagufasha niba udakunda kunywa amazi

Read Next

Nubwo ntawakumenye mubihe urimo ariko Yesu Kristo azi aho utaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *