Wahamagariwe kunesha isi, Witinya -Ev Nzaramba Jean Paul

kuko icyabyawe n’Imana cyose kinesha iby’isi, kandi uku ni ko kunesha kwanesheje iby’isi, ni ukwizera kwacu. Ni nde unesha iby’isi, keretse uwizera yuko Yesu ari Umwana w’Imana? 1 Yohana 5:4-5, Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha, umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye.

Umuntu wese wabyawe n’Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n’Imana. Icyo ni cyo kimenyekanisha abana b’Imana n’abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene Se, si uw’Imana. 1 Yohana 3:6,9-10

Umuntu wese wa kijijwe afite umuhamagaro wo kunesha, birenze kuba umuntu abwiriza ubutumwa birenze kuba umuntu hari indi mirimo afite murusengero, umuntu wabyawe n’Imana atandukanye n’ibindi biremwa byose, kuko ijambo ritubwira ko mu maraso ya Yesu, mu mibabaro ya Yesu Kristo havuyemo ishyanga rye, ubwoko bukomeye abatambyi bahamagariwe kunesha isi hallelujah,

Umuntu wavukiye i Gologota ntago ameze nkabandi, niyo umuntu yavukira kwa Pasiteri, kwa Mwarimu, kwa diakoni, ntibisobanura ko yakijijwe ahubwo nawe aba akeneye agakiza agahura n’Imana kuko Imana nta buzukuru igira hallelujah,

Yesu yasutse ubugingo bwe yiringiye ko hazavuka itorero rifite ubuzima bwihariye, imbaraga ziba mu itorero zirakomeye kuruta imbaraga ziba mu isi, umuntu wabyawe n’Imana ntasa nundi muntu, Urugero umwana w’ intare ntago asa n’umwana w’ihene, uwabyawe n’umuntu ashobora kunteshwa ni cyaha ariko uwabyawe n’Imana antesha byose, Yesu yavuzeko Imana ari Umwuka niyo ibyawe ibyara abanyamwuka hallelujah,

Wowe wavuye munda y’Imana ntago uri umuntu usanzwe, impamvu nuko umubiri atajya arondora Umwuka ahubwo Umwuka arondora umubiri, ukora ibyaha ni uwa satani ariko uwabyawe n’Imana antesha ibyaha, hari imbaraga z’Imana ziri kubantu barimo Umwuka w’Imana, aha wa kibaza ngo kuki duhora tungwa mubyaha kandi twarakijijwe,??

Umuntu wabyawe ntategura umushinga wo gukora icyaha, Urugero umusore wabyawe n’Imana ntategura gahunda n’Umukobwa bazahura bahite basambana, ibi bitandukanye no kuva murugo ugenda munzira ugahura n’Imodoka ikaba yagutera ibyondo, umuntu wabyawe ntateganya kwiba, kugira nabi, cyakoze yatungurwa no kwanduzwa aha nigihe yakora igicumuro ariko icyaha kirategurwa,

Nonese imodoka iguteye ibyondo wahagarara cyangwa wakomeza? Uko niko uwabyawe n’Imana yagwa mu cyaha ariko ntatinda mubyaha yihutira kwihana agakomeza urugendo hallelujah, reba ibyaha utinzemo? Nkuko utatindana umwanda ishati yanduye niko n’Umwana w’Imana atatindana ibyaha uwamubyaye ari Smart, nawe agomba kuba smart, hallelujah

Ese ukurikije uko tumeze muri iyi minsi, mu murimo, mu kazi, mu madini, mubo tubana, ese biri kugaragaza ko twabyawe nande?? Uwo mwana ugambana uwo mwana uhemuka arakora iki mu murima wa Yesu Kristo?

Icyabyawe n’Imana ntikigira ishyari, niba abavandimwe bashobora kwicara bakabana amahoro kuki ababyawe n’Imana badashobora kubana amahoro, Ishyire kumunzani urebe ngo ibyo ukora ibyo uvuga uko witwara ufite indangagaciro ukura hehe, ese ni kuri satani cyangwa ni ku Mana Data wa twese? Umubyeyi wabyawe ntago urugo rumunanira icyabyawe n’Imana cyihanganira byose, ese imbaraga zo kunesha zawe zirihe, ko wabyawe n’Imana

Ntago ubushobozi bwo kunesha icyaha buzava mubushobozi ufite? Mu muryango uturukamo, ahubwo umva aho byavuye, Kandi imaze kunyaga abatware n’abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibīvuga hejuru ku bw’umusaraba. Abakolosayi 2:15 Yesu yatsinze satani kandi uzamwizera wese azatsinda isi sema amen,

Yesu ntago byamunaniye yaranesheje, mu isi y’Umwuka ibintu biteye ubwoba ntago bibaho, Yesu yakoze ahari hakomeye niyo mpamvu abamwizera bose isi itagombye kubananira bagombye kunesha, nta mpamvu yo kumanika amaboko imbere ya Satani ahari hakomeye Yesu yarahakoze, hallelujah

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza

Read Previous

Intambwe 7 zo kwirinda icyaha cy’ubusambanyi no kuguma mu murimo

Read Next

Kwemera gukurikira Yesu ntago ari umunyenga Oyaa

One Comment

  • Amen Imana ishimwe cyane
    ubu turi abana b’Imana. turi ibyaremwe
    bishya ibya kera byarashize.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *