Umumaro wo gusenga mu buzima bwawe

Ubusanzwe hari imirimo myinshi abantu bakorera Imana mu nsengero cyangwa no mu buzima busanzwe kandi yose myiza Imana izayibahembera nisanga barayikoranye urukundo. Iyo witegereje ukuntu abantu bakunda kugaragara muri kamere zabo hari ubwo bibatera gupfa zimwe mu nshingano zo mu nsengero, icyakora inyinshi ni izituma bagaragara. Usanga abantu bapfa kuyobora, kubwiriza, kuririmba imbere, ariko ntawe ndumva wapfuye n’undi gusenga. Ntekereza ko ari uko gusenga bikorwa mu mwiherero w’ubikora n’Imana ye.

Satani ntapfa gukundira abantu ko basenga kuko azi neza imbaraga zibamo, abashuka kurwanira indi mirimo kandi ntabereke ko barimo gushira gahoro gahoro niba batongeyeho gusenga. Gusenga ni itegeko ku bantu kuko ibituma basenga birahari, ikindi Yesu yasabye abigishwa be gusenga ngo batagwa mu moshya, satani rero ntiyatuma usenga kandi ashaka ko ugwa mu moshya.

Imana isure umuntu wese imwibutse umumaro wo gusenga n’imbaraga zibamo twongere tubikunde tuzanesha, umuririmbyi yaravuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza.

Dore zimwe mu ngero zigaragaza umumaro wo gusenga:
1. Amasengesho yongera igihe cyo kubaho. Mwibuke iby’umwani Hezekiya. Yesaya 38:1-5

2. Amasengesho arazura. Ibya Lazaro benshi barabizi hamwe n’izindi ngero nyinshi. Yohana 11: 38-40, ibya Tabita witwaga Dorukasi, gusenga Bizana ubuzima ahari urupfu.

3. Amasengesho arakiza. Mwibuke wa murwayi wo ku kidendezi utari ufite umujugunya mu mazi yihindukije. Yohana 5:1-8

4. Amasengesho yagura imbago. Mwibuke ibya Yabesi 1 Ingoma 4:8-9

5. Amasengesho arahumura. Mwibuke Barutimayo. Mariko 10: 46-52

6.Amasengesho akiza abadayimoni. Mwibuke wa muhungu wari urwaye igicuri. Yesu yabwiye abigishwa be ati bene uwo ntavanwamo n’ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mariko 9: 14-29

7. Amasengesho atuma dusubizwa. Mwibuke Hana uko yari amerewe. Bageze naho bamwita umusinzi. 1 Samweli 1:19-20

8. Amasengesho aragabura. Mwibuke Eliya yihishe iruhande rw’akagezi Kereti. Yanywaga amazi yako, ibikona byategetswe kujya bimugemurira. 1 Abami 17:1-5 
9. Amasengesho atuma Imana iduhishurira ibihishwe byayo. Ijambo rirambwira ngo : Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo Amosi 3-7

10. Amasengesho atuma Imana yisubiraho ku bihano yarigiye gufata. Mwibuke iby’ I Neneve. Yona 3:1-10

11. Amasengesho atuma Imana iduha umurongo ngenderwaho. Ezira yatumiye Abalewi abategeka kwiyiriza ubusa bayoboza Imana inzira. Ezira 8:21-23

12. Amasengesho atuma Imana iduhindurira amazina. Yakobo yakiranye na Malayika w’Imana hanyuma imuha izina rya Israyeli Itang 32:23-29.

Bene Data twongere gukunda gusenga, nimureke twongere amasengesho muri iyi minsi mike dusigaje kubaho kuri iy’isi. Umwami Imana adushoboze.

Nshuti bavandimwe abakunda gusenga iyo utekereje ku mumaro wo gusenda ni ukuri usanga ari ibintu byagutse! Urushaho kubikunda kuko hari ubwo umuntu asenga ntabone ibyo yifuzaga ako kanya bitewe ni ibyo asengera ariko kandi hari ho abagabo bo kubihamya ko amasengesho akora! Rero ntagucika intege gusenga biragutse. Yesu ajye adushoboze!

 

Manzi

Read Previous

Ibiribwa byagufasha gukura imyanda mu mubiri

Read Next

Kristo Yesu yumva umubabaro wawe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *