Ukwiye kwiga gutsinda ibitekerezo bibi – Joyce Meyer

Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Yeremiya 29 :11

Nakuriye ahantu hari icyuka kibi, harangwamo abasinzi, induru, ubwoba, akarengane, hagati y’abantu bihebye. Nari narafashe umuco wo kutagira icyiza ntega ku buzima, uretse gutenguhwa. Nahoraga nibaza nti : Ni ikihe cyago kindi kigiye kungwira ?’’

Igihe Imana yampamagariraga kuyikorera, ntabwo nahise nkira ako kanya. Nyuma yo gukura nibwo naje gusobanukirwa ko nabagaho ntekereza ibibi gusa.

Umusi umwe, Imana inganiriza kuri icyo kibazo. Inyereka ko nahoraga niteze ibintu bibi gusa, kandi ko Yo Inyipfuriza byiza. Yeremiya 29 :11 ntabwo havuga ko Imana idufitiye imigambi mibi, ahubwo ari imigambi myiza, kandi ko ishaka kuduha ejo hazaza harimo ibyiringiro. Imana yifuzaga ko mvuga nti : Hari ibyiza bigiye kumbaho .‘’

Imana ntabwo idukoreramo mugihe tugifite imyitwarire yo kwibabarira, ubunebwe, kudakora, cyangwa gutekereza ko byose aritwe biturukaho. Imana ikorana n’ukwizera kwacu ! Ariko mbere yo kwizera, tugomba kuzura ibyiringiro. Ibyiringiro ni ugutegereza kwiza. Kwiringira, ni kwemera ko imbere hari ibyiza, ukizera ko bizagenda neza, uko byaba bimeze kose.

Ev. Barakagira Pascal | Kugendana n’Imana || ubundi Ubuhamya || gukira agahinda, intimba,ibikomere


Mu gihe mwatengushwe cyangwa mubabaye, ibyiringiro bibatera kunamura umutwe mukatura mwizeye muti :’’Mwami, ndagushima kandi ndizera ko hari icyo urimo gukora kubyo ndi kunyuramo. Kwizera kwanjye n’ibyiringiro byanjye biri muri Wowe.’’

Kwiringira ni ukwiyemeza kandi ukora. Imana ishaka ko tubatwa n’ibyiringiro, tuzi ko ishobora guhindura ibigomba guhinduka, ko dushobora gukora icyo Ishaka ko dukora kandi ko byose bishoboka turi kumwe nayo. Ni dukomera mu byiringiro, ntabwo tuzigera tuneshwa. Tuzahora tunesha mu buzima, uko byamera kose.

Igihe Imana yampamagara ngo nyikorere, ntabwo byose byahise bimera neza. Byagombye imyaka yo kwitegura no gukora kugirango twubake umurimo uyu musi ugera kw’isi yose. Muri iyo myaka, nageragejwe kenshi kuba nahagarika umurimo. Ariko na nubu ndacyakora. Ni mutarwa isari, namwe muzanesha.

Icyemezo cy’uyu munsi

Mwiyemeze gukora icyo Imana ishaka ko mukora kandi mwange kubaho mwihebye. Musabe Imana ibuzuze ibyiringiro, maze mwature mwizeye muti : “Nzagirirwa neza.

Kanda hano wumve Pastor Zigirinshuti Michael ati Kugira ubukristo nk’ubuzima bwawe

Kora SHARE uyisangize abandi

Read Previous

Ukwiye kwiga gutegereza Imana kugeza igihe izagusubiriza

Read Next

Turebere kuri Yesu kugirango tugire ubuzima bwiza –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *