Turebere kuri Yesu kugirango tugire ubuzima bwiza –

Dufate icyitegererezo kuri Yesu Kristo. Mugire wa mutima wari muri Krsito Yesu . Abafilipi 2:5

Mbere yuko Imana ireka Abisilayeli binjira mu Gihugu cy’ Amasezerano, Imana yategereje imyaka 40, kugirango bamwe bari bafite ingeso mbi, bagandika amajosi, batumvira babanze bapfe.

Ni muri ubwo buryo, tutagira imigisha Imana yatugeneye, niba hatabayeho guhinduka muri twe, niba tudahinduye imitekerereze.

Ariko ibi ntibyakwikora, tugomba kurwanya kamere , kurwanya icyaha, imyitwarire mibi yacu n’ibitekerezo bibi byose bikomeza kutuganza kugirango tutakira imigisha y’ Imana mu buzima bwacu.

Ese izo ngeso turazireka, turazirwanya cyangwa tuziha umwanya zikatuganza, zikadutegeka?

Ntabwo ari uko mutera imbere cyangwa mukura bivuga ko muhinduka ako kanya mukagira ingeso nziza. Nabonye abantu benshi bafite imyaka ikuze bafite imyitwarire itari myiza iteye isoni! Kugira imyitwarire myiza bisaba imbaraga nyinshi n’ubushake. N’intambara ya buri munsi.

Hanyuma niki kibayobora ? Muzi ingeso nziza izo arizo? abafilipi 2:5 Haratubwira ngo dufate icyitegerezo kuri Yesu. Tugende kandi tugenze nkawe.

Muri make, Yesu niwe rugero niwe kitegererezo. Tugomba guharanira gusa nawe. Ni urukundo yadukunze rwatumye adupfira ku musaraba kugirango tugire ubuzima bufite umudendezo. Niyo mpamvu imyitwarire myiza yacu ariyo izafungura uwo mudendezo (ibyiza) mu buzima bwacu.

Dufate icyemezo cyo kurwanya ingeso mbi zose zidufungira imiryango y’imigisha Imana yatugeneye. Turebere kuri Yesu kugirango tugire ubuzima bwiza bufite umudendezo Imana yatugeneye.

Ndi muntu ki muri kristo Yesu – Ev. Jean Paul Nzaramba   

Kora SHARE Usangize abandi iyi nyigisho

Read Previous

Ukwiye kwiga gutsinda ibitekerezo bibi – Joyce Meyer

Read Next

Ni gute waba umusore ushimwa n’abantu ndetse n’Imana!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *