Pastor Desire atwigisha Ibimenyetso biranga umuntu wa kangutse

– Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Rom 13:11

– Ni cyo gituma bivugwa ngo“Usinziriye we, kanguka uzuke,Kristo abone uko akumurikira!” Abefeso 5:14

Ubuzima bw’umuntu wese yakagombye gukanguka ndetse akagira ubuzima bushya muri Kristo, uyu munsi hariho inyigisha ivuga ko abantu twababariwe ariko ibyaha biriho birakorwa.

Ibimenyetso biranga umuntu wa kangutse.

 1. Kwihana/gutinya Imana

Iyo umuntu ari mu byisi yitwara uko ashaka, agakora ibyo yishakira ariko umuntu ufite umutima umenetse ushaka Imana yanga ibyo yanga ndetse akumvira Imana akirinda akagerekaho gutinya Imana, nitugira ubuzima burimo gutinya Imana tuzareka gukora ibyaha,

 1. Guhinduka no gufata icyemezo

Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu.2 ingoma/chronicles 7:14

Imana idusaba ko twihana tugahindukirira Imana tukareka ibyisi, Dawidi Bibiliya itwereka ko yarushaga amafuti Sawuli ariko amurusha umutima uhindukirira Imana,

 1. Guca bugufi

Nuko mwicishe bugufi muri munsi y’ukuboko gukomeye kw’Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. 1 Petero 5:6 Iyo ufite umutima uciye bugufi Imana ibana nawe, igendana nawe, hari abashaka ubwiza icyubahiro, gukomera ariko ntibashake kugira umutima uciye bugufi.

 1. Ubuzima busenga

Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe,Mbe maso ntegereje. Zaburi 5:4

Umuntu usenga aba munsi yijuru rikinguye, niyo wajya muri America, Europe, Asia, Australia uzahorana umugisha kuko usenga, iyo usenga umugisha ukubaho ariko ntuba aho uri, bene Data dukunde gusenga kuko na Yesu Kristo yasengaga kugira ngo abone imbaraga zo gukoresha undi munsi, ikibazo abikigihe turasenga bikanageraho dukubita abantu Bibiliya, abandi bagasohorwa munsengero, ariko kuko tutabona impamvu tugomba gusenga bamwe ntitubishyiraho umwete, twirinde guhora twizengurukaho,

Ubuhamya: rimwe twarimo dusengera i Nyamagabe umukecuru aravuga ngo dusengere indege igeze Malaysia, naje kumva bisekeje uburyo umukecuru wumuturage wiyo yamenya Malaysia ariko dusenze nijoro tubona amakuru ko iyo ndenge yakoze impanuka abantu 70 bagakira hapfa umwe, iyo usenga ugira ububashaka kuri byose amen.

 1. Gushaka mu maso y’Imana

Imana ishobora kuguha ibiri mu maboko yayo ariko ikakwimpa mu maso hayo, Abisirayeli bari mu butayu, Imana yabahaye manu, ariko ibimpa kugera mu gihugu cy’Amasezerano.

Iyo usenga ushaka ku maso y’Imana hari ibimenyetso bizagumana nabizera ntibazicwa nuburozi cg ikindi ntibazagira icyo baba, amen

 1. Urukundo

Umuntu wakangutse arangwa n’urukundo, hari abantu bagira incuti haba mu kazi mu rusengero nahandi, kuko bari kurwego rumwe, ariko hari abantu bafite gukanguka muri bo bakangutse bafite urukundo, kandi urukundo rwabo ntirwakonje, hari abantu benshi bari hanze aha bakeneye kubona urukundo rwabo bavuge ngo Mana ushimwe ko unyicaranije nabakomeye,

Nb: bakundwa ntitutagira urukundo itorero cg ubu Kristo buzasigara ku izina.

 1. Ubumwe bw’Abana b’Imana

Iyo twakangutse tugira ubumwe turafatanya, dushyigikira umurimo w’Imana, ariko ahatari ubumwe haboneka gusebanya, kwangana

 1. Gukorera Imana

Gukorera Imana ntago ari muri Murusengero gusa ahubwo no mukazi, hanze dukeneye kwera imbuto nziza aho turi hose, uzasanga hari abantu baba abana beza mu rusengero ariko hanze bakaha babi, umuntu ufite ububyutse wa kangutse yibwiriza gukorera Imana, niki ukorera Imana,

 1. Guhuza ubuzima bwacu n’ijambo ry’Imana.

Uyu munsi dufite ikibazo gikomeye cyo kumenya inyuguti ziri muri Bibiliya ariko kubigira ubuzima byaratugoye, mureke twitoze gushyira ijambo ry’Imana mu buzima bwacu, bizatuma benshi bahinduka. Birashoboka gukorera Imana umuntu asa n’ijambo ry’Imana

 1. Gukira ibikomere bya amateka/gukira amarangamutima akomeretsa

Uyu munsi hariho Umwuka wo kwiyahura kubera amateka yubuzima bwaburi muntu, bamwe ubuzima burabagoye, ubukene, kwangwa n’ibindi ariko reka kwirwariza bimukorere Kristo azabigutwaza kubaho ukorera Imana nibyiza. Ese mwenedata nyuma yo kumva iyi nyigisho ese koko urabona uri imbere y’Imana,

Isengesho: Data Mwiza uri Imana nziza uzi ibiri mu mitima yacu ibidutandukanya nawe tubababrire utweze utugire bashya mubuzima bwacu mwizina rya Yesu Kristo amen.

Kora SHARE usangize abandi iyi nyigisho

kurikirana ijambo ry’Imana twatambukije youtube uyu munsi hano

Read Previous

Inyigisho: ni gute waba umusore cyangwa umukobwa ushimwa n’Imana n’abantu muri iki gihe

Read Next

kanguka ubohoke ubohoze ibyawe satani yakunyaze -Bishop Nathan  Amooti

One Comment

 • Urakoze cyane kur’iyi nyigisho aho yereka buri wese igipimo ariho !
  Ex. Njye nsanze naratakaye muri byinshi cyane cyane mugusoma Bibilia no gusenga nshizeho umwete, dushaka mumaso h’lmana !
  Ndasab’lmana ngo yongere imp’imbaraga kugirango nanjye mb’uwakangutse by’ukuri atari kw’izina.

  Yesu aguh’umugisha kur’iyi nyigisho nzima knd yubaka mwaduteguriye !

  Que Dieu vous bénisse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *