Menya ko kubana amahoro kwa benshi ari inshingano zanyu bakirisito.

N’uko mumanike amaboko atentebutse mugorore amavi aremaye, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse kugirango ikirenge gicumbagira kidakuka ahubwo rwose gikire. Mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Heburayo 12:12-14.

Iyo usomye iyi nyandiko usanga uwandikiye bano baheburayo yari afite intumbero yo guhwitura ubwoko bw’Imana ngo bamenye agaciro n’uruhare bafite mubo babana nabo, ndetse ngo basobanukirwe n’ikibuga bakiniramo uko giteye, bityo babe maso kandi barwane intambara yo kunesha ikibi kibugarije, kandi barandure umuzi wose wo gusharira wagaragara muri bo no muri bene se watuma babura ubwami bw’ijuru.

Pawulo nawe ubwo yandikiraga Timoteyo urwandiko rwa kabiri 1-5 yaduhuguye agize ati : Umenye ko mu minsi y’imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n’ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo.

Muvandimwe urebye ibiba muri iyi minsi, wacyeka ko bibiriya yanditswe muri iki kinyejana,maze ikavuga inkuru zaraye zibaye, nyamara ibi byanditswe cyera cyane kugirango nibitangira gusohora, abahawe kumenya ubwiru b’Imana aribo mwebwe nanjye ndimo, tuzamenye inshingano dufite n’icyo dusabwa gukora, kuko benshi mubo ubu buhanuzi bwatangiye gusohoraho, ni abo dusengana, batwigisha cyangwa twigisha, babatijwe nkatwe, twakoranye cyangwa n’ubu dukorana umurimo w’Imana, biyerekana nk’abera ariko imirimo bakora ikabihakana,batangiye neza ariko batangiye gucogora bijandika mu byaha bitandukanye, abandi nabo ni abinangiye Imitima banga kumwizera, ibi rero bikwereka neza ko wowe ukibasha kubibona, igihagaze nawe ukwiye kwirinda cyane, kandi ntukiye guterera agati mu ryinyo, ahubwo ukwiye guhaguruka ugatesha, ukarwana utajenjeka, bitabaye ibyo Imana yazatubaza icyo twaherewe kumenya ukuri.

Birashoboka cyane ko wahitamo kwicecekera abandi bakazibarizwa ibyabo, uti ahari njye nzirwariza nirinde ibyaha ndetse nzajya mu ijuru, ariko tekereza ko mbere yo gukizwa kwawe hari abitanze batanga n’ibyabo ngo ubutumwa bwiza bukugereho,ndetse hari abemeye baranicwa kugirango iyo nkuru nziza ikugereho none ubu arabarirwa mu bazabana n’Imana akaramata, ibi rero byakaguteye ishyaka ryo guhaguruka akagira uruhare mukuba amaraso atazongera kumeneka mu murenge utuyemo, abarara bamarana ni uko babuze kiristo muri bo, hakeneye kwigishwa urukundo kandi ni wowe nanjye tuzabikora,ayo marozi kuba acyumvikana n’uko hari abataramenya Yesu ariko uhagurutse benshi bakwihana.

IGIHE UMAZE KURI UWO MUSOZI KIRAHAGIJE INJIRA MU MASEZERANO YAWE Rev. Can. Antoine RUTAYISIRE

Kora SHARE usangize abandi iyi nyigisho

Read Previous

Iyo saa sita zuzuye zageragera yahitaga ava muri Koma!

Read Next

Ibintu 7 byangiza imibanire y’abashakanye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *