Mbese wibuka ko Kujya mu ijuru ari ugusiganwa

Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba, keretse arushanijwe nk’uko bitegetswe’ ( 3Timoteyo2:5)

Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. (2 Timoteyo 4:7-8)

Paulo yandikira Abagalatiya yagize ati ‘’ mbese ko mwagendaga neza, ni nde wababujije kumvira ukuri? (Abagalatiya5:7)

Ndashaka gusangira nawe aya magambo yanditswe haruguru, ariko ngambiriye ko dufatanya gukomeza gukora ibyo Imana iduhamagarira gukora kuko izaduhemba. Ndashaka kandi kugushishikariza kudacogora na hato ahubwo ugaharanira kurwana intambara nziza no kurinda ibyo kwizera nk’uko Paul yabyandikiye Timoteyo ndetse akanacyaha Abagalatiya kuko baretse gukora neza, mbega ukarushanwa nk’uko bitegetswe.

Ibi kandi n’ubwo ndi bwibande cyane k’ubuzima bwa gikristo ariko ndabihera cyane mu buzima busanzwe bw’ibyo tubamo buri munsi. Aha bishatse kuvuga ko nkubwira ngo niba waragerageje kwiga bikanga ongera uhaguruke ubikore utareba inyuma, niba warashoye amafaranga yose mu bintu runaka ariko birahomba ucika intege ndakubwira ngo haguruka kandi wirinde kureba inyuma, birashoboka ko abo wari wiringiyemo ubufasha bakagutenguha, haguruka wongere kandi ntiwibuke aho watsindiwe gusa ahubwo urebe imbere wiringire Imana gusa.

Iyo urebye ubuzima ni nk’inzira cyangwa se urugendo isa nigoye gusobanura kuburyo ntawakubwira ngo jye byangeze gutya, nta n’umuhanga watanga amakuru y’uko byose bigenda kuko ushobora kubona nawe bitamugendekeye uko yabitekerezaga. Muri ibi byose icyo nkubwira n’uko niba urugendo rwawe wumvaga warurambika rwaba urw’ubuzima busanzwe rwaba urw’ubukristo ndakwinginze byuka ushishikare kandi ntusubire inyuma kuko turarushanwa kugira ngo tuzabone ikamba. Iki cyemezo cyo kutareba inyuma ni icyemezo ubundi gifatwa n’abo birangira biswe intwari nka Paul.

Paul yongeye kwandika agira ati ‘’Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere.( Abafilipi3:13) Aya magambo kandi aribanda ku buzima bw’umukristo aho Paulo ashishikariza kureba imbere gusa, ndetse arasa nuri mu irushanwa ariko kandi arigaragaza nk’ufite ibyiringiro byo kugera kucyo aharanira. Paul arabibwira benese, bwa mbere yabanje kubaza Abagalatiya (3:7) icyabateye kureka ineza yabo bagacogora, aha naho aributsa Abafilipi iby’urugendo no kumenya icyo ashaka kugeraho, muri byose arashimangira kureba imbere.

Umaze gukurikira ubu butumwa, ushobora kuba wumvaga itabaza ryawe rigiye kuzima cyagwa ryaranazimye, hari igihe rizimywa n’ibyo uriho ubona, gutenguhwa na bene so ongera uhaguruke ugire umwete kandi nturebe inyuma. Ushobora no kuba wari ugeze kure usubirayo garuka ujye imbere usingire ibiri imbere kandi urushanwe nk’uko bikwiye uzabona ikambass. Amen

Imana ibahe umugisha.

Read Previous

Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Read Next

Ubuhamya: nyuma y’igihe kinini adasinzira yaje gusenga no kubabarira atangira kubona ibitotsi

2 Comments

  • Oooh Imana ishimwe cyane…Urakoze kubw’izi mpuguro zidusaba kudacika intege ndetse zitwereka impamvu tugomba kudacika integer tukongera gutumbira Imbere dusingira ibyiza twagenewe …Yesu ashimwe cyane…🙌🙌🙌🙌

  • Yesu naguhe umugisha Manzi ,kubwo kutwibutsa ko murugendo ari ugusiganwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *