Inzira z’Imana zirenze izabana b’abantu

“ Akira ishimwe Mana yanjye , kuko wakoze ibyo ntakekaga, ibyo kwizera kwanjye kutashyikiraga, n’umutima wanjye ntubitekereze”

“ Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose n’ibihe bidashira. Amen” Abefeso 3:20

Iri jambo riramfashije cyane murino minsi. Ndimo kwibaza ku Mana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo nibwira ndetse n’ibyo nsengera , nkumva n’Imana y’igitangaza. Imana ishimwe.

Abisirayeri yarabibakoreye, ngo ubwenge bwabo bunanirwa kubyakira ngo bakajya bumva bameze nk’abarota, mu yandi magambo badashobora kubishyikira.

“ Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b’ I Siyoni, twari tumeze nk’abarota. Icyo gihe akanywa kacu kari kuzuye ibitwenge, n’indimi zacu zari zuzuye indirimbo… Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, Zaburi 126:1-3

Kubwo kudasobanukirwa iri jambo, hari igihe umuntu aba yarashyize akadomo ku bibazo bye, akumva ntakundi yarabyakiriye, akumva ko n’Imana ntacyo yabikoraho! Ariko naratangaye cyane nongeye gusoma aya magambo , nasanze nabyabindi nari narashyizeho akadomo numva ko nta maherezo yabyo, Imana yo irabishoboye, yashobora kubihindura mu izina rya Yesu Kristo.

Mu itangiriro ibice 15 guhera ku murongo wa mbere, Imana yabwiye Aburahamu ko izamugororera, nawe ahita asubiza ati ingororano uzampa zizamarira iki kandi Eliyezari w’Umunyadamasiko ariwe uzaragwa ibyanjye, kuko nta mwana wampaye! Ni igitangaza. Abram we yari yaramaze gushyiraho akadomo ataziko ibyo Imana yibwira kumugirira ari ibyiza atari ibibi. Imana ishimwe: “ Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni ibyiza si ibibi” Yeremiya 29:11

Humura Eliyezari siwe uzaragwa ibyawe! Imana ishimwe. Mbega ukuntu ubwonko bwihuta, mbega ukuntu ibitekerezo byacu bitujyana kure kandi bitwibagiza ibyo Imana igambiriye kuri twe!

Icyampa Imana ikabasobanurira aya magambo mukayumva neza. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n’ibyo dusaba. Yivugiye imbere ya Mose ko ari Imana Ishoborabyose kandi ko ntacyayinanira. Imana ishimwe.

Ese mu buzima bwawe, haba hari ighe Imana yigeze kugutunguza igitangaza ukamera nk’urota, ukumva ari ikintu kirenze cyane icyo wasengeye! Yesu abahe umugisha

Imana ibishoboye byose, wowe rinda ubucuti bwawe n’Imana ntibugire ikibuhungabanya.

Manzi

Read Previous

Irinde kwiteranya n’Imana muri ubu buryo

Read Next

Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari.

2 Comments

  • Imana iduhe imbaraga z’umutima tubashe kuyumvira

  • Ame amen! Imana ihabwe icubahiro cane. Imana indongoreye kuri iyi page, ukuntu nari numva merewe byanse nuko nkora akazi ariko Imana irahambaye pe!Ndagushimiye Mwami kuko wongeramwo intege abantu bawe wibuka ko turi abanyantege nke ukaduhezagiza inkomezi biciye mw’ijambo ryawe. Haleluyaaa!Ushobora kudusurprena nk uko wabidukoreye kera.Uracari Ya Mana ivuga bikaba! Ndagushimiye!AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *