Intambwe 7 zo kwirinda icyaha cy’ubusambanyi no kuguma mu murimo

Mu gihe cyashize, umwe mu ncuti zanjye yiyirukanye mu murimo kubera agakungu yari afitanye n’umugore umwe wo mu itorero.

Ndashaka kugerageza kwifashisha ibitekerezo 7 bikurikira, kurira ngo wowe n’umuryango wawe n’itorero muri rusange mbakize uru rungabangabo.

  1. ntukavuge uti “Ntibishobora kumbaho!

Mu gihe benshi muri twe tuzunguza imitwe twemeza ko hari ibishobora kuba mu buzima bwacu, mu mitima yacu ntitwemera ko dushobora kugwa mu bishuko cyangwa mu cyaha cy’ubusambanyi. Ariko dukwiriye kuzirikana ibyo Pawulo yavugaga ubwo yihanangirirzaga Abakorinto, ati “Ni uko rero uwibwira ko ahagaze, yirinde atagwa” 1 Abakorinto 10:12.

Ibi bisobanura ko dushobora kugwa. Ni uko rero tugomba kwirinda ubwacu tukarinda n’abandi bose. Isi yarakomeretse, umwanzi wacu araturwanya kandi imibiri yacu ni iminyantege nke!

  1. Ihane kwishyira hejuru kwawe, no kuvuga ko ukiranuka ku irari n’ubusambanyi.

Bibiliya itubwira neza iti: Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa (Imigani 16:18).

Abapasiteri bose nabonye baguye mu cyaha cy’ubusambanyi ni abumvaga ko bidashobora kubabaho. Akenshi rero kwishyira hejuru kwacu ni ko kudutera kwirengagiza ko dufite ubudahangarwa kuri icyo cyaha. Kwishyira hejuru kandi ni ko kudutera kutabona imbaraga zo kunesha, kugira ngo tubashe kubinesha bitaratugeraho.

Nta kabura imvano. Imbuto zibibwa mu ngo zitabanye neza. Bene Data, niba mu rugo rwawe ufite ibibazo, egera mwene so agufashe kubikemura kugira utazaba akabarore nyuma.

  1. Ambara intwaro zose z’Imana, kandi uzihorane iruhande rwawe.

Inzira nyabagendwa y’abakiranutsi ni ukureka ibibi, uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe (Imigani 16:17).

Twese turemeranya n’uku kuri, ariko se tugendera muri uku kuri? Tuzi neza yuko atari byiza kwihererana n’uwo tudahuje igitsina (kugira ngo tutagwa mu bishuko), ariko se ibyo turabyitondera? Tuzi yuko tutagomba gutunga filimi z’ubusambanyi kuri mudasobwa zacu, ariko se ntitubikora?

Twese turemeranya yuko imigenzereze yacu ishobora kuba mibi rimwe na rimwe, ariko bene ibi bihe bitwereka ko twakoze ibidakwiriye. Bene Data, ku bw’ubutumwa bwiza no ku bw’itorero ryacu twirinde guhera uyu munsi, dukoreshe uburyo bwose bushoboka kugira ngo twe kubaho umugayo ubwacu cyangwa umurimo w’Imana dukora.

  1. Wikurikira abayobozi benshi, kurikira umwe.

Amatorero menshi agira abakuru b’itorero benshi mu mpapuro, ariko mu by’ukuri baba ari “inkomamashyi” zikikije pasiteri mukuru. Bene ubu buyobozi bupfuye bushora abantu mu busambanyi bukanabuhishira.

Niba umwe mu bo mukorana umurimo ashaka kugushora mu ngeso nk’izo, gira umwete wo kumushyira ku mugaragaro. Yego hari imirimo mugomba gukorana mu ibanga, ndetse no ngombwa kubaha uwo mukorana. Ariko guceceka ikibi biha intebe icyaha. Ntugatinye kubaza ibibazo bikomeye.

Ibi byambayeho mu umwaka ushize, ubwo twasengeraga mu ishuri ryisumbuye. Iteraniro rirangiye, umukobwa umwe yaransigaje ambaza ibibazo bijyanye n’itorero. Umwe mu bakuru b’itorero abonye dukomeje guterana amagambo, yaraje aduhagarara iruhande kugeza igihe turangirije kuganira. Uwo munsi wose yatubaye hafi, kugeza nimugoroba. Ndamushimira ubucuti bwe. Ni gute urimo kurinda abo mukorana muri ubu buryo?

  1. Shyira umugore wawe hafi yawe, agufashe kwirinda.

Ubu ni uburyo bwiza bwo kwirinda, kandi umugore wawe na we aba yifuza kukuba hafi. Igitekerezo cyanjye ni iki: Umugore wawe agomba kumenya bihagije ibyo unyuramo kugira ngo abone uko agusengera.

Ni ukuvuga ko umugore wawe aba agomba kumenya ko abagore b’amarangamutima baba bifuza pasiteri, nyamara pasiteri we ntamenye icyo bagamije igihe bari imbere ye. Bisobanura kandi ko kwimenyereza kugumana na we bigufasha kudashaka undi ugomba kugufasha. Mbese wowe n’umugore wawe mufatanya mute mu kwirinda?

  1. Niba ushidikanya, irinde!

Ibi bisobanura akenshi ko utagomba gushaka umukozi w’umukobwa (cyangwa umugore). Bamwe barabikora ntibigire icyo bitwara, ariko benshi ni ho batangira kugwira. Bamwe mu bapasiteri bakoresha abagore hafi yabo, bagahorana na bo kenshi. Ku bwanjye, ibyo ni ukwigirira nabi. Simbishyigikiye. Ikindi, sinjya nkunda kugenda jyenyine keretse iyo bibaye ngombwa.

  1. Wibuke ko turwana n’imyuka mibi.

N’ubwo tutabiha agaciro, turwana n’abanzi 3 bakomeye (isi, umubiri n’umubi) kandi bose baba bashaka kutuvana mu murimo. Inararibonye yanjye, ubwami bw’umwijima burishima iyo pasiteri aguye kuko biba ari nka grenade yangiza abantu benshi icyarimwe.

Kugira ngo bimfashe mu rugamba rwo kwirinda, nkunda gutekereza ku mugore wanjye, abana n’itorero, nkibaza uko byagenda ndamutse mpisemo kwishyira hejuru nkabirutisha Yesu kandi ndi mu ntege nke. Bihita binsunikira mu byanditswe byera, ku mugore wanjye no ku murimo w’Imana bikamfasha kunesha. Ni ryari uheruka gutekereza ku ntambara urwana?

Bene Data, ibyanditswe byera bitwereka neza ibi: Icyaha cy’ubusambanyi cyica abagikora bose. Nimureke twese twirinde! Mujye munsengera, musengere n’abari kure bose kugira ngo tutazaba akabarore. Tera intambwe zose zishoboka, kugira ngo ugendere mu gukiranuka. Dufatane urunana ku bw’icyubahiro cy’Imana, turinde imiryango yacu, n’itorero n’isi yose muri rusange.

Kora Share usangize abandi iyi nkuru

reba video yubuhamya bwa Irene Ruhogo

Read Previous

Amasezerano yawe ntiyaheze ahubwo hari icyo usabwa ngo asohozwe

Read Next

Wahamagariwe kunesha isi, Witinya -Ev Nzaramba Jean Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *