Imana iracyavuga – Dr Fidèle MASENGO

Imana ivuga rimwe, Ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. – Yobu 33:14

Incuro ninshi mu Gitabo cy’Ibyahishuwe haravuga ngo: “Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero.”

Nibajije cyane impamvu iryo jambo rigarukwaho kenshi muri Bibiliya ntekereza ko ahari Imana izi ko bigora cyane abantu kumva. Abantu benshi bahutiraho kuvuga ariko kubona umuntu ukumva muri ino minsi biragoye. Abantu bumva Imana ni bake. Abanyatorero bafite ikibazo gikomeye cyo kumva Imana kandi ihora ivuga. Benshi nta matwi bafite yo kuyumva ivuga ahubwo bafite amatwi yo kujya kubaza abandi icyo yavuze n’icyo yabavuzeho!

Samuel yabaga mu rusengero, yararaga iruhande rw’Isanduku y’Isezerano ariko yarataramenya ijwi ry’Imana. Yarazi ijwi ry’umuhanuzi Eli ariko atazi ijwi ry’uha Eli guhanura.

Kimwe mu bibazo abantu bafite n’uko batumva Imana ahubwo bumva ababahanurira mu izina ry’Imana. Ntabwo mvuga ko guhanurirwa ari bibi, ariko ndahamya ko umuntu atagomba kunyurwa no kumva Imana ihora imuvugisha inyuze mu bandi! Samuel yari atunzwe n’ijambo Imana yanyuzaga muri Eli ariko igihe cyari kigeze ko nawe yiyumvira ijwi ry’Imana.

Eli amaze kumenya ikibazo cya Samuel, niko kumubwira ati “Genda subira kuryama. Niyongera kuguhamagara umusubize uti ’Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi.’ “(I Sam 3:9).

Aho ntiwaba umaze imyaka mu rusengero ariko utarumva ijwi ry’Imana? Njye Ikintera imbaraga muri uru rugendo ni uko mpora nshaka kumva ijwi ry’Imana kandi koko iravuga.

Yobu ati: Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, Igihe abantu bashyizweyo, Basinziriye ku mariri yabo. Ni ho yumvisha amatwi y’abantu, Igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha,

Imana iracyavuga! Ushobora kuyiyumvira ubwawe cg ugahitamo kujya ubaza ibyo yavuze. Uramenye kuko Abenshi bavuga ko yavuze atariyo iba yavuze. N’ubwo Imana ivuga ntabwo ivugavuga! Mugire umunsi mwiza mwese!

Dr Fidèle MASENGO

Ev: Boniface Singirankabo || Kwisuzuma ukamenya ko umugambi w’Imana ukikuriho

Kora Share uyisangize abandi 

Read Previous

Shishoza neza mu mahitamo yawe

Read Next

Petero ati: Umubaze uwo avuze uwariwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *