ibitero by”uburyo 5 nehemiya yahuye nabyo, ariko ntiyacika intege arakomeza arubaka

ibitero by”uburyo 5 nehemiya yahuye nabyo, ariko ntiyacika intege arakomeza arubaka

  1. Kumwandagaza no kumutukira mu ruhame, gutesha agaciro imirimo akora;

hagamijwe kumwangisha abo ayobora no guca intege abubatsi. Neh.3:33-35 (Sanibalati na Tobiya batuka Behemiya),’ Umwifato wa Nehemiya imbere y’icyo gitero.Neh.3:36-37. ( Nehemiya arasenga Abereka Imana)

  1. Ubugambanyi no kurema cg gushinga amatsinda (groupes) yo gusenya.

Neh.4:1-2 (Sanibarati na tobiya bumvise ko umurimo wo gusana inkike z’iyerusalemu ujya mbere bararakara), Umwifato wa Nehemiya imbere y’icyo gitero.Neh.4:3(Nehemiya n’abayuda basenga Imana yabo,bashyiraho n’abarinzi ku Inkike ,babarinda kumanwa na n’injoro)

  1. Uburyarya no kumutega imitego hagamijwe kumugirira nabi.

Neh.6:12 (Sanibarati,keshemu na tobiya bashakaga kungirira nabi). Umwifato wa Nehemiya imbere y’icyo gitero.Neh.6:3-4(Nehemiya ati” Ndakora umurimo ntampamvu yo kumanuka ngo mbasange”

  1. Inyandiko z’iterabwoba (ibinyamakuru, internet n’ibindi….).

Neh.6:5-7(mu mahanga hari impuha zivugako nehemiya nabayuda mushaka kwigomeka) Umwifato wa Nehemiya imbere y’icyo gitero.Neh.6:8-9(ibyo uvuze ntabyabaye ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe) .

  1. Abahanuzi b”ibinyoma bahawe ibiguzi ngo bamutere ubwoba.

Neh.6:10(tubonanire imbere mu nzu y’imana,koko irijoro baraza kukwica)

Umwifato wa Nehemiya imbere y’icyo gitero. Nehem.6:11-14(barashaka kunkangisha ngo mpunge ariko sindi bujyeyo)

– Umusozo: 2Abakor.10:3-5.(nubwo tugenda dufite umubiri w’umuntu ntiturwana muburyo bw’abantu kuko intambara turwanisha atari iz’abantu ahubwo imbere y’Imana zigira imbaraga yo gusenya Ibihome no kubikubita hasi,kurimbura,gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose).

N.B. bene Data bakundwa twirinde ibikangisho by’umwanzi byo muri iyi minsi y’imperuka bishaka kudukuramo Imbaraga ngo tutubaka Inkike Y’Inzu y’Imana.Imana itubashishe kuyikorera. Amen

Read Previous

Imana ntabwo yemera ko umuntu ababarira ubusa

Read Next

ibyo utekereza bishobora kukugiraho ingaruka?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *