Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Mu Migani 13:20 haratubwira hati “Ugendana n’abanyabwenge azaba umunyabwenge na we, ariko mugenzi w’abapfu azabihanirwa.” Ubushakashatsi bwerekanye ko umusore cyangwa inkumi wubaka urugo rwiza umubona kare, ibyo ahanini bikagaragarira mu mibereho ye akiri n’iwabo. Ubwo bushakashatsi bwerekanye bimwe mu bintu wakwitondera niba ushaka kuzubaka urwawe rugakomera.

Dore bimwe mu byo ubwo bushakashatsi bwerekanye:

 1. Nubona umusore cyangwa inkumi uba ahandi ugasanga hamuguye neza kuruta iwabo, uzamenye ko ubushakashatsi bwerekanye ko bene uwo muntu atajya aregama, arambirwa vuba aho abaye hose, ku bw’iyo mpamvu, hari n’impungenge ko uwo muntu atazashobora kunyurwa n’aho muzabana azajya aguta mu nzu wenyine yigire ahamubereye heza .

Nugira ingorane rero bwo mukaba mudatunze byinshi, muri abakene, ibibazo bizazamuka yigire aho batunze byinshi.

 1. Nubona ari uwo mushaka kurushingana ari wa wundi ukorera kurya no kwambara ibigezweho gusa, atajya na rimwe atekereza ku mishinga y’igihe kirekere, ubwo bushakashatsi bwaravuze ngo UZAMENYE KO uwo muntu wawe ari umwibone, ni insesaguzi, kumuhaza bizakurushya cyangwa nunabishobora kuzagera ku mishinga y’igihe kirekire bizakugora.

Uzajya ukora , nuushaka kubika ngo mugere ku ntego runaka we abyange yishakire ko muyarya agashira.Bene uwo ni umwe ukubwira ngo :” Zana twirire ubuzima ni bugufi.” Ibyo guteguriza ejo hazaza byo ntubimukoze.

 1. Nubona uwo mugiye kurushingana ari umuntu Utinya umuruho,kuvunika, ukora cyane, ngo bene uwo azakunyunyuza imitsi, ngo naho ukunda ibiguze menshi azagukenesha cyangwa aguhoze mu ntambara ngo ntiwamuguriye nk’ibyo yabonanye uwo kwa runaka.
 2. Ni byiza ko ugira inshuti nyinshi, ariko ukanibuka ko hariho inshuti zigusenyera aho kukubakira.
 • Shaka inshuti zikungura, ureke iziguhombya ,
 • Shaka abaguha inama nziza aho gushaka abagushuka ,
 • Abakwibutsa amakenga, baruta abashaka kugutegeka,
 • Abagutera umwete baruta abagutesha inshingano,
 • Abo mufatanya kubishaka baruta ababisesagura .
 1. Abagucyaha wakosheje baruta abafatanya n’abandi kuguseka wahombye cyangwa wagushije ishyano.

Ni byiza kumenya gutandukanya inshuti n’ubereyeho kukunyunyuza akingiye utwe.

Uwo muhungu agomba kugira ibi bikurikira:

 • Imbaraga
 • Umwete
 • Ubutabera

6.Ibyo ni byo bitegura umugabo mwiza uzayobora urugo rwe neza.

 • Azi kwiyobora
 • Azashobora kuyobora abe
 • Azababeshaho
 • Azabashakira inshuti
 1. Ubutabera, urukundo, ubutegetsi by’umugabo ni byo bikosora abo ashinzwe. Ngizo zimwe mu mpamvu zituma yitwa “umutwe”. Umukobwa uzaba

umugore mwiza, agomba kuba afite .

 • Imico y’ubugwaneza
 • Imyifatire myiza
 • Umunyamwete
 • Ubwitange mu byo akora
 • Umutetsi mwiza
 • Kumenya kumesa
 • Gupfundikira
 • Kwivana mu tubazo duto duto
 • Gukoresha neza umutungo we
 • Kwiyumanganya yahemukiwe
 • Kugumana ubutwari mu gihe atitaweho
 • Kugira isuku y’ibikoresho
 • Gutanga inama no kuzisaba mu kinyabupfura
 • Kumenya uburezi bw’abo ashinzwe.
 1. Imyanzuro y’umutima ufite ubwenge

“Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo

bigukure mu nzira y’ibibi no mu bantu bavuga iby’ubugoryi.” (Imigani 2:11-12)

Ibi ni ibibazo buri wese akwiriye kwibaza :

 • Ese mfite ubwenge bufite imyanzuro yihagije ?
 • Mfite inshuti zinshakira inyungu n’icyubahiro ?
 • Mfite ubushishozi butuma nkundwa n’abanyabwenge ?
 • Ndoroshye ku buryo ibishuko byanjyana iyo bishaka ?
 • Uwantererana nakwikura mu ngorane ? – Uzi ikibi cyangwa icyiza ab’iwanyu barusha abandi ?
 • Wakwemera kwihanganira ingorane igihe ushaka kugera ku byiza ?
 • Ubusugi, ubumanzi n’imico myiza bifashe umwanya wa kangahe mu bwenge bwawe

Bimwe muri ibi bivuzwe hejuru bigomba gutinywa kuruta umwanzi wica umubiri. Waba warashyingiwe cyangwa uri ingaragu, jya uvuga uti “Uramenye! Sinzigera mpa urwitwazo abanegura. Agaciro kanjye kandutira ifeza n’izahabu.

Imana imfashe kandi indinde no kuzakanduza. Abantu nibamvuga nabi bakantesha agaciro, sinzaba narabahaye urwaho, nkeneye ko bazanturuka aho baturutse Umwami Yesu bamugirira nabi. Urwango bangaga kwera no gukiranuka ko mu mico ni cyo bamuzizaga, kuko imyifatire ye yahoraga ibaciraho iteka.”

“Nyuma yo kwemera ubutumwa, umukristo agomba gushakashaka kugera ku ngeso nziza. Uko ni ko azaboneza umutima we akitegura atyo ubumenyi bw’ijuru. Aha ni ho urufatiro rw’uburezi bwiza ruba rushingiye,n’imirimo myiza yose. Ni yo ngabo imwe rukumbi yo gukingira umuntu ibishuko, bishobora gutuma umuntu agira imico nk’iy’Imana.”

Byakuwe mu gitabo : FOYER DU CHRETIEN

Read Previous

Hari ibintu 8 Imana izakorera uzanesha isi umubiri na Satani

Read Next

Mbese wibuka ko Kujya mu ijuru ari ugusiganwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *