Hishurirwa itandukaniro ry’imyigishirize y’ibinyoma n’iy’ukuri.

Iminsi tugezemo ni iminsi bimwe mu bimenyetso byahanuwe byerekana iminsi ya nyuma birimo kugenda bisohora ,kubwabyo ntabwo umuntu yashidikanya ko turimo gusatira imperuka , muri ibyo byahanuwe rero harimo n’inyigisho z’ibinyoma akaba ari nayo mpamvu dukwiye kumenya itandukaniro ry’inyigisho z’ukuri n’iz’ibinyoma bibiliya ivuga.

Iyo usomye ijambo ry’Imana muri “1 Yohana 4: 1” Handitse ngo “Bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana ,kuko abahanuzi b’ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi . Iki abe aricyo kibamenyesha umwuka w’Imana : Umwuka wose uvuga ko Yesu kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana,

1 Yohana 2: 22 “Ho hagira hati Mbese umunyabinyoma n’ inde? Keretse uhakana ko Yesu atari kristo? Uhakana Data wa twese n’Umwana we niwe Antikristo.Umuntu wese uhakana uwo mwana Ntafite na se, uwemera uwo mwana niwe ufite se.

Ku rundi ruhande ariko dukwiye kwibuka ko hari n’abandi bavuga izina rya Yesu ku munwa ariko Imitima yabo ikamuba kure,abo nibo Yesu ubwe yabwiye abagishwa be ko ari indyarya muri Matayo 23:13-39, ngo bajye birinda umusemburo wabo,n’inyigisho zabo ngo boza igikombe n’imbehe inyuma, ariko imbere huzuye ubwambuzi bwabo, bameze nk’ibituro bisize ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y’abapfuye n’ibihumanya byabo, abo nibo bafarisayo, uyu munsi rero turabafite mu nsengero zacu, akenshi uzanababona cg ubumwe bigisha ibihabanye n’ibyo Yesu ashaka cyangwa bakabeshyera Imana ngo Yavuze itavuze.

Bene abo twavuze haruguru baba bafite igikundiro cyane kuko bigisha ibyo amatwi y’abantu benshi ashaka kumva,Birinda kwigisha abantu kureka byaha kuko bisharirira amatwi yacu, ahubwo bakabeshya abantu ko Imana igiye kubaha umugisha , amahoro , gukira, kuzamurwa mu ntera, kujya mu bihugu byinshi, gutunga no gutunganirwa n’ibindi .

Gusa birengagiza ko bibiriya ivuga ngo nta mahoro y’umunyabyaha, ikongera ngo abashaka ubukire n’icyubahiro babishakishe gukora neza badacogora, erega Imana ni inyamahoro kandi itanga Umugisha, gusa icyo ibanza ni ubugingo kuko ivuga ngo : “ Mushake ubwami bw’Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa”

Bene data aba bigisha baradushuka kubw’Inyungu zabo bwite, ntibakorera Imana na gato ,ntago dukwiye rero kubaha umwanya ngo batuyobye, Gusa inama Bibiliya ibagira ni imwe ni uko bakwihana kuko batazandikwa mu gitabo cy’ubugingo , tubisoma muri “Ezekiyeli 13:1- “Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti “Mwana w’umuntu ,uhanurire abahanuzi ba Isirayeli bahanura, kandi ubwire abajya bahanura, kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo uti “Nimwumve ijambo ry’Uwiteka Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo : Bazabona ishyano ba bahanuzi b’abapfapfa ,bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntabyo bategetswe,,, Ntago bazandikwa mu gitabo cy’inzu ya Isiraheli habe no kwinjira muri mu gihugu cya Isiraheli.

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza.

Read Previous

Ntushobora gusarura ibitandukanye n’ibyo wabibye

Read Next

Ntugacike intege kubera ko hari ibyakunaniye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *