Hishurirwa ibanga ryatuma unezeza Imana ukabona Imbaraga z’Imana -Ruhogo M. Irénée

Ni byiza gushima Uwiteka, no kuririmbira izina ryawe ishimwe, Usumbabyose (Zaburi 92:1).

Abantu kenshi bakunda kuririmbira Imana no kuyihimbaza igihe banezerewe. Ibihe nk’ibyo, biba byoroshye kwibuka akaririmbo ukakaririmba wizihiwe. Ariko si benshi baramenya guhimbaza no hagati mu ngorane. Imana ishaka ko uhora unezerewe, uko byaba biri kose. Waba uri mu bihe byagombye kuzana umunezero cyangwa utabirimo ntacyo bihinduraho, kuko umunezero nyakuri ari uwo mu mwuka.

Mu Befeso 5:18-20 haravuga hati: “Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure Umwuka. Mubwirane Zaburi n’indirimbo n’ibihimbano by’Umwuka, muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw’ibintu byose, mubiyishimira mu Izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo” Kuririmbira Imana ntibituruka ku buryo wumva umerewe; ahubwo utegerejweho kuyihimbaza ibihe byose. Rimwe, abana ba Isirayeli bari bacitse intege kubera ko bagombaga kurwana n’ingabo zibaruta ubwinshi cyane. Nuko bakira ubuhanuzi buvuye ku Mana bubabwira ngo be gutinya umwanzi wabo.

Umwami Yehoshafati aha amabwiriza ingabo ze, avuga ati: “Nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n’abahanuzi bayo mubone kugubwa neza.” Amaze guhumuriza abantu, ashyiraho abaririmbyi bo kugenda imbere y’ingabo bahimbaza Uwiteka. Abatera guhimbaza Imana bimazeyo, batitaye ku babarwanyaga. Ubwo bahimbazaga Imana, Imana yohereza igitero mu banzi babo maze bose baricwa (2 Ngoma 20:14-22)

Imbaraga z’Imana zirahaguruka mu buzima bwawe iyo uhimbaza Imana n’umutima wawe wose, utitaye ku buryo ibintu byifashe. None uyu munsi, ntutangire ishimwe ryawe. Uramye Imana wivuyeyo, uyihimbarize ibyo yakoze byose mu buzima bwawe uyu mwaka. Reka guhimbaza kwawe kw’umwihariko gukurure ijuru. Ririmbira Imana unezerewe, uyishimire uburyo mu buntu n’icyubahiro cyinshi yakunyujije muri uyu mwaka ufite ubuzima bwiza, ubutsinzi, gutunganirwa no gutera imbere.

Isengesho

Data mwiza wo mu ijuru, nzakuramya ubuzima bwanjye bwose; nzaririmba ibisingizo by’Izina ryawe. Ni wowe mpamvu y’umunezero wanjye; ibyishimo byanjye biva kuri wowe. Reka indirimbo zanjye zo kuramya, guhimbaza no gushima zikugereho none nk’ibitambo bihumura neza, byemewe kandi bikunejeje, mu Izina rya Yesu. Amen.

Ruhogo M. Irénée

komeza kudukurikirana kuri izi mbuga ukanda aho handitse n’umutuku

Facebook Page: Irénée Ruhogo

Youtube: Ikiganiro Bohoka

Instagram: irene_ruhogo (bohoka)

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza
Read Previous

Ubuhamya bwa Vuguziga Eric wabaye mu buzima bubi cyane, Imana ikamwigisha kubaka

Read Next

Dore ibindi byo kurya byagufasha niba udakunda kunywa amazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *