Hatana maze ukore kuri Yesu urabona igitangaza.

Yumvise ibya Yesu araza aca mu Bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati “Ninkora ku myenda ye gusa ndakira”. Uwo mwanya isoko y’amaraso irakama, amenya mu mubiri we ko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana abaza abantu ati “ninde ukoze umwenda wanjye” (Mariko 5:27-30).

Nk’uko bisanze abantu ntago abantu bajya bahuza kubaho mu buzima bacamo, kuri wowe byashoboka ko ubwo wanyuzemo wahiriwe, ukiberaho mu mahoro, mu mutekano n’ibindi byiza, ndagirango nkubwire ko uwo ari umugisha kandi ni ukuri jya ubishimira Imana, ariko kandi ndavugana nawe muntu umaze igihe ubabazwa n’umubiri, intambara zitari zimwe, ubukene bukugeze habi, urasenga ariko urabona udasubizwa, bamwe bamaze kukwita amazina atandukanye, ndetse bavuga ko uzira ibintu bitandukanye, nyamara wowe ntacyo wishinja, ariko nshuti ndakubwira ko hari ibyiringiro ku mana kandi ko imbaraga zayo ntaho zagiye, wicika intege, tera intambwe ongera uzamure Kwizera, tesha agaciro ako gahinda n’umubabaro byakumazemo imbaraga rwana kigabo ukore kuri Yesu urabona igitangaza.

Bibiliya yatubwiye inkuru z’umubyeyi wari mu mugongo cyangwa se wari ufite imihango idahagarara, wari ubimaranye imyaka cumi n’ibiri,ababara bikomeye,ahorana agahinda, ntacyo atari yarakoze ngo yivuze, ariko abaganga bari barananiwe, ubutunzi bwe bwarahashiriye ngo arebe ko yakira nyamara arushaho kurwara, biboneka ko n’umuryango we ntacyo utari warakoze, ahari nta muntu utari uzi ibye mubamubaga hafi ariko birananirana, yari ategereje kwipfira kuko bigaragara ko ntacyo yari ashoboye atakoze, maze ku munsi wo gutabarwaho ngo yumva inkuru za Yesu, yumva uko akora imirimo itangaje, ndetse amenye ko ari hafi ye aho ngaho, maze ako kanya kwizera kwe kurazamuka, yumva muriwe agize imbaraga zidasanzwe, yiyibagiza imyaka yose uburwayi bwe bwananiranyemo,atesha agaciro amajwi amubwira ko atazakira, maze arahaguruka, araza aca mubantu, Yegera Yesu yizeye amuturuka inyuma amukora ku mwenda we, ako kanya ya soko y’amaraso irakama, yumva abaye muzima arakira Imana Ishimwe.

Ntibisanzwe ko ibintu byangijwe mu myaka cumi n’ibiri wabisana mu munsi umwe gusa , kandi ntibyoroshye ko umurwayi umaze umwaka arwaye wamwondora isaha imwe ariko kuri Yesu ntakidashoboka, aho Yesu ageze ubuzima burahinduka, Ntago imbaraga za Yesu zinanizwa n’imyaka umaranye ikigeragezo, kuko muri we arashoboye, yiteguye guhindura amateka yawe yahindanijwe n’intambara zitari zimwe, kandi reka tumwizere niwe watubwiye ngo “mwese abarushye n’abaremereye muze munsange ndabaruhura Matayo 11:28”, uyu munsi arabizi ko urushye, unaniwe, ndetse gusenga kwawe kwamugezeho, none nshuti nyemerera uzamure Kwizera, sunika icyo gitare cyo kwiheba kikubuza kumwegera, tesha agaciro amajwi ya satani akubwira ko byarangiye utagitabawe, maze wongere utambuke mu kwizera, ukore kuri Yesu urabona igitangaza.

KWERA IMBUTO NYINSHI KANDI ZIGUMAHO – Rev Dr Antoine RUTAYISIRE

kora SHARE usangize inyigisho abandi

Read Previous

Ni gute umuntu yamenya umugambi w’Imana ku buzima bwe? – David Porter

Read Next

Iyo saa sita zuzuye zageragera yahitaga ava muri Koma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *