Gutumbira Yesu Kristo mu kibazo

Uwiteka abwira Mose ati “Cura inzoka isa n’izo, uyimanike ku giti cy’ibendera, maze uwariwe n’inzoka wese nayireba, arakira.” 9. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy’ibendera, uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y’umuringa, agakira. Kubara 21:8.

Munzira abisirayeli banyuzemo bava mu Egiputa bajya i Kanani, banyuze munzira iruhije cyane yaranzwe n’ibibazo byinshi bitandukanye: inzara, inyota, indwara z’ibyorezo, kunanirwa no kurambirwa urugendo,……… ibaze nawe urugendo rw’imyaka 40 mubutayu, bicwa n’inzara, izuba,..? ntago byari byoroshye. Muri ibyo bibazo byose banyuragamo byabateraga kwitotombere Imana no kuyicumuraho, ndetse bamwe bafata icyemezo cyo kuyireka bagakurikira ibigirwamana. Muri uko gucumura no kwivovota kw’abisirayeli no kurema ibigirwamana bakareka Uwiteka, Imana yabateje ibihano byinshi cyane benshi bashirira mubutayu, urugendo rwabo barusoreza munzira batageze i Kanani. Umunsi umwe rero Imana ibateza inzoka zirabarya bibayobera babonye byabigirwamana byabo bidashoboye kubakiza, batakambira Mose, maze Mose nawe atakambira Uwiteka. Imana ibwira Mose iti: manika inzoka ucuzwe mumuringa kugiti, maze umuntu wese urareba iyo nzoka arakira. Mose abikora nkuko Uwiteka yamubwiye, maze umuntu wese wararamye akareba hejuru kuri iyo nzoka arakira, Imana ishimwe cyane.

Uko natwe urugendo rugana mu ijuru rutumerera: inzira ijya mu ijuru iraruhije, kenshi natwe duhuriramo n’ibitugerageza byinshi bidutera kwitotombera Imana no kuyicumuraho, ariko natwe turasabwa kurarama tugatumbira Yesu kumusaraba….. Ibaze nawe kubona inzoka ziri kukurya kumaguru aho kureba uko wakwikiza ukararama ukareba hejuru? Ibyo Mose yabwiye abantu benshi ntibabyitayeho bakomeza kunama bareba hasi kumaguru,….. bareba uko bakwikiza inzoka zari zibamereye nabi, abandi bareba ibisebe batewe n’inzoka uko byakira,……. ariko abahugiye muri ibyo bose barinze bapfa bishwe n’inzoka, ariko abantu bose bararamye bakareba hejuru kunzoka Mose yari yamanitse barakize.

Ibyo Mose yakoze byashushanyaga Kristo wagombaga kumanikwa kugiti (kumusaraba), maze umuntu wese uzamwizera akararama akamutumbira kumusaraba agakira. Natwe rero bavandimwe, ni kenshi tujya duhura n’ibibazo bakubwira ngo usenge ukumva ntagaciro bifite, ugahugira mu gushaka umuti w’ikibazo uko ubyumva, ukumva ko umuti w’ikibazo cyawe ari amafrs, ari ukubona bource, ari ukubona fiance, ari ukubona akazi,……nyamara mu gutumbira Yesu ariho hari ibanga ry’umuti w’ikibazo cyawe. Ndagirango ugarukire Imana nayo izakugarukira, utumbire Yesu nawe azakubera igisubizo. Bisa n’ibitumvikana ko inzoka yakuruma kukirenge aho kwihutira kwikiza no kureba hasi (kukirenge), ahubwo ukararama ukareba mu ijuru, nyamara nubwo bigoye niho hari igisubizo, niho hari ibanga ryo gukira

Ufite ubukene? urashonje? ubushomeri bukumereye nabi? ufite uburwayi bwanze gukira?……Tumbira Yesu wabambwe kumusaraba niho hari ibanga ry’umuti w’ikibazo cyawe.

Nshimiye mwese mwakurikiye ijambo ry’Imana, umugisha n’amahoro by’Imana bibomeho aho muri hose, Mu izina rya Yesu KRISTO. – Irénée Ruhogo

Komeza gukurikirana inyigisho kuri website www.bohoka.com, no kuri app ya bohoka (jya kuri Google play store ushake bohoka ukande ahanditse Install(e)

Read Previous

Urugamba rwari rukomeye ni rwo Yesu yanesheje ibisigaye ntibigukange

Read Next

Wirira mu ijuru hasohotse itegeko rikurengera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *