Ese umugisha Imana yaguhaye wawifashemo gute?? Kuburyo ugikomeje gusaba undi??

Esawu yumvise amagambo ya se, aboroga umuborogo mwinshi w’umunyamubabaro abwira se ati”Jye nanjye mpesha umugisha, data wambyaye.” Itangiriro/Genesis 27:34

Esawu uyu tuvuga n’impanga ya Yakobo, bakaba abana ba Isaka yabyaranye na Rebeka, bavutse Esawu afite ubwoya bwinshi ku mubiri, ariko Yakobo akaba umunyamahane make, Esawu yarumuhigi kandi yajyaga ahiga agatekera se inyama ziryose.

Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba, Esawu abwira Yakobo ati”Ndakwinginze, ngaburira ku bitukura utetse, Yakobo aramusubiza ati”Keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi.” Esawu aramusubiza ati”Ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki?”

Yakobo aramubwira ati”Ndahira uyu munsi.” Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Esawu yatanze ubutware bwe abugurana igaburo ry’umunsi umwe aba atesheje agaciro ubutware afite, ariko nyuma Isaka agiye gupfa ahamagara umwana we Esawu ngo amutekere inyama ziryoshye nkizo yamutekeraga amuzanire amuheshe umugisha atarapfa ,Yakobo azana uburiganye ariganya umugisha wa mwene se Esawu.

Esawu azanye umuhigo asanga se yawutanze (umugisha) atera hejuru ati Data nanjye mpa umugisha ?se ati nawutanze ntawonsigaranye umva ese urashaka umugisha wo kumara iki? ko nuwo yaguhaye utigeze umenya icyo yagukoreye? utahaye agaciro ubuntu wagiriwe

Uyu munsi Imana irakubaza ngo urashaka umugisha wo kugira ute?impfubyi ufasha? abapfakazi wambika,?umurimo w’Imana ukora?, waretse gushyigikira ibikorwa by’Imana.. abarwayi ugemurira?,imbohe usura,?icya cumi utanga? umugisha usaba nuwiki? Uwo yaguhaye wo wawukoresheje iki?

Wasabye umugisha irawuguha urangije wibagirwa aho byavuye , utesha agaciro iyaguhaye,usigara wumva ko arubwenge bwawe, wumvako aruko ushoboye gukora mbese utesha agaciro imbaraga z’Imana zabigukoreye, umva uko Uwiteka avuga kuko wirase imbaraga zawe yigiyeyo avuye mubyawe kandi aguhagurukirije inyamanswa yinkazi uzagendana nayo uzakorana nayo kuko yagutumyeho inshuro nyinshi wanga kumva, ariko Uwiteka arihagurukiye agiye kwishakira icyacumi mubyutunze, ibyo wimye impfubyi nabapfakazi abigabije inyamanswa yinkazi nibyo uzamenya agaciro kiyaguhamagaye kuko ibyo yaguhaye uririrwa ubisambaniramo, urabisuzuguriramo ubwoko bwe, urabyiratiramo amaboko yawe, wimuye Uwiteka wimika ubutunzi umva Uwiteka yigiyeyo ngaho amaboko yawe nakore.

Imana irabaza ngo niki nari nkwiriye gukorera uruzabibu( umuntu) wanjye nasize ni ikihe, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu?

Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n’inkike yarwo, runyukanyukwe, Umva nshuti mwenedata ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ibuka ko utarasubizwa wasengaga none narakubuze, ibukako utarasubizwa aho nagushakaga nakubonaga, uyu munsi ndagushyaka ngo uribusy, ntamwanya ukigira, akazi kabaye kenshi kandi wibagiwe ko ariyo yakaguhaye, ngo abana bararusjya kandi niyo yabaguhaye, ntukimenya ko wansabye umugisha nkawuguha, none urumva ari ubwenge bwawe, urumva ari amashuri yawe urumva ko uzi gucuruza, ariko umva uko Uwiteka avuga ngo igiye guhagurutsa inyamanswa yinkazi uzagendana nayo aho uzajya hose niba utihannye umva mu bushinwa muzagendana, Dubai ntuzayisiga,

aho ucuruza uzicarana nayo, kuko urutoki rw’Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n’Abayuda ni insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Icyaha cyo guhuguza n’igihano cyacyo.

Umva nakwiringiragamo gukiranuka ntabyo nababonagamo ibyacumi narabibuze kandi narabahaye umugisha, impfubyi zirarenganira imbere yanyu zicwa ninzara, Yesu ati hari umunsi muzabwira ngo Mwami twakwimye iki? Kandi bamwe mwahoranaga Ninjyewe wabatumye, abapfakazi baraborogera mu matwi yanyu mukicecekera, Ese umugisha musaba nowokumara iki?

Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo nutihana ariko niwihan, Ndanshyira imbere yawe urugi rukinguye kandi nta wubasha kurukinga, Murakoze warikumwe na Maman Furaha

Kora Share usangize abandi iyi nkuru nziza

Read Previous

Kubw’umugambi w’Imana uzabaho

Read Next

Imana yawe ntiyahindutse ahubwo ni imvugo yayo utarasobanukirwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *