Dore bimwe mu bisubizo Imana ikunda gutanga iyo wasenze!

Ibyahishuwe 8 :3-4 :Haza marayika wundi,ahagarara ku gicaniro,afite icyotero cyacuzwe mu izahabu,ahabwa imibavu myinshi,ngo ayongere ku masengesho y’abera bose,ayishyire ku gicaniro cy’izahabu kiri imbere ya ya ntebe.Umwotsi w’umubavu uva mu kuboko kwa marayika,uzamukana imbere y’Imana n’amashengesho y’abera.

Gusenga n’ibintu bikomeye kandi nibyo Imana idushakaho kuko n’intwaro inesha satani,ariko ushobora kuvuga ko usenga ariko nta gisubizo ubona . Ndagira ngo nkubwire ko amasengesho yose Imana iyumva iyo uyisengana umwete .

Hari uburyo 3 Imana isubiza amasengesho yacu:

– Hari amasengesho usenga Imana igahita isubiza”YEGO” iyo urebye muri bible hari abasenze bahita basubizwa mbega bahita babona ibisubizo byabo urugero nka Hezekiya kubera gutaka Imana yahise imwongerera iminsi yo kubaho kuko yari yamutumyeho imubwira ko iminsi yo kubaho kwe irangiye hanyuma yinginga Imana ihita imwongerera iminsi yo kubaho.Ariko mwene Data gusenga kwawe Imana irakumva kuko Imana izi ibyo uyisaba.

– Hari igihe cyo gutegereza gusubizwa kuko Imana yacu iba izi ahacu hejo kuko idukunda ntabwo ihita idusubiza ako kanya kubera ko ibanza ikadutegura ndabaha urugero rw’umukozi w’Imana witwaga Hana ,Hana yarasenze Imana ibanza kumutegura, arategereza kugira ngo Imana itangire ikore nibwo Imana yahise imuha umwana w’umuhungu ariwe Samweli.Imana irashaka ko dushikama hamwe tukaguma mu mwanya wayo kuko Imana ntabwo ikora ku isaha y’abantu ahubwo ikora uko ibishaka ntabwo igendera ku ngengabihe by’abana b’abantu kuko ifite ingengabihe yayo.

– Hari igihe Imana isubiza “OYA” bitewe nuko umuntu yasabye nabi kuko ijambo ry’Imana muri yakobo 4:3 rivuga ngo murasaba ,ntimuhabwe,kuko musaba nabi,mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Bishatse kuvuga ko hari igihe usenga ushaka amafaranga ariko ntuhite uyabona kuko Imana iba ireba ko niguha ayo mafaranga uyajyana mu busambanyi n’ibindi byose biteye isoni.

Muri make byangwa n’amaso y’Imana,ushobora kuvuga ngo urashaka imodoka Imana ikayikwima kuko iramutse iyiguhaye yahita ikwica cg ikakubera igikoresho cyo kwishyira hejuru. Imana iguhakanira kuko ikunda ubugingo bwawe,ushobora no gusaba inzu kugira ngo ukandagire bene wanyu n’ibindi byinshi Imana ireba ko nta mumaro byakugirira aho niho Imana ivuga ngo “Oya” kuko iba ibona ko ibyo usaba ari ibikwicira ubugingo aho kubukiza kuko Imana yacu idukunda .

Burya gusenga by’ukuri n’intwaro yacu nk’abakristo kandi tugasengera mu kuri no mu Mwuka Wera kandi ukuri kuri mu mutima wacu. Ndagira ngo mbabwire bene data dukomeze gusenga Imana kugira ngo Imana ibashe kurema ibyananiranye kuko amasengesho yacu Imana irayumva tuza umutima ushikame hamwe kugira ngo ubashe guturiza Imana wirinde amajwi ya satani yakubwira ngo Imana ntiyumva amasengesho yawe.

Kandi nidusenga tube abera mu mitima yacu kuko Imana dusenga ntabwo ari indyarya ahubwo ishaka ko tuba abera mu ngeso zacu zose, kandi amasengesho yacu adutere guhinduka mu mitima yacu, Imana iduhe kuyizera kuko Data wo mu ijuru afite byose.Amen

Mu gusenga Imana ijya ifungura inzira kuko idatekereza nk’abana b’abantu kuko ikora ibirengeje ibyo bibwira.

Na none ndagira ngo nkubwire impamvu utarimo kubona ibisubizo by’amasengesho yawe aka kanya, ahari Imana irimo gutegura inzira icishamo ibisubizo byawe; wowe tuza kuko amasengesho usenga ntabwo ari imfabusa. Saba Imana kugira ngo ikongerere imbaraga iguhe gutegereza.

Imana idufashe kandi iduhe kuyisengera mu kuri no mu mwuka wera. Amen

Rev. Dr RUTAYISIRE Antoine || GUTEGURA IGISEKURUZA CY’ABAYOBOZI B’ABAKRISTO NO GUHAGURUTSA ABAYOBOZI

kora SHARE usangize abandi iyi nyigisho

Read Previous

Dore ibanga riri mu gukurikira umuhamagaro wawe, menya nibi – Bohoka

Read Next

Imbaraga zidushoboza guca mu bikomeye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *