1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Ibintu 7 byagufasha guhagarara neza mu murimo wahamagariwe

Ibintu 7 byagufasha guhagarara neza mu murimo wahamagariwe

Ijambo ry’Imana muri 1Petero 2:5 Namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugirango mube inzu y’Umwuka , n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’Umwuka bishimwa n’Imana kubwa Yesu Kristo. Imigani 9:1 Haravuga ngo bwenge yubatse inzu ye,Yabanje inkingi…

Read More
Haranira kugira ubuhamya bwiza imbere y’Imana n’abantu!

Haranira kugira ubuhamya bwiza imbere y’Imana n’abantu!

Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk’icyuma gikingira igituza. (Abefeso 6:14) Mu bintu byose Paulo yahuguriye abakristo, yongeyeho ngo mukenyere ukuri. Ukuri ni ikintu gikomeye ndetse kitoroshye kurindwa kuko akenshi ushobora gusanga hari aho wakureka…

Read More
Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Nuko hahise iminsi asubira i Kapernawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu.Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry’Imana. Haza abantu bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura…

Read More
Kwiyoroshya ni isoko y’ubukristu nyabwo

Kwiyoroshya ni isoko y’ubukristu nyabwo

Kwiyoroshya ni ikintu kitoroshye. Ese umuntu ashobora kwibwira ku giti cye ko yiyoroshya? Icyo cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Kwiyoroshya birakomera cyane, yewe ntibyoroshye na busa. Niba ushobora kwitekereza nk’uwiyoroshya uzagumya kubyibwira ndetse rimwe na…

Read More
Waba ufite ikibazo kikubabaje? Humura Yesu

Waba ufite ikibazo kikubabaje? Humura Yesu

“Penina yababaza Hana akamutera agahinda kuko atabyara” –(1 Samweli1:1-8) Iyi nkuru tuyizimo Elukana n’ abagore babiri Penina yari yarabyaye na Hana utarigeze ubyara n’ umutambyi Eli hamwe n’ umwana w’ igitangaza Anna yaje kubyara akamutura…

Read More
Menya ko ufite agaciro gakomeye cyane ku iyi si – Bohoka

Menya ko ufite agaciro gakomeye cyane ku iyi si – Bohoka

Abantu benshi muri ino si bariho batazi impamvu yo kubaho kwabo ndetse bakumva ko ntacyo kubaho bibamariye. Benshi babona nta gaciro bafite,. Kugeza ubwo batakaje ikizere cyo kubaho cyangwa bakabaho ubuzima ubona budafite icyerekezo bwuzuye…

Read More
Iyo wiyemeje kurongora cyangwa kurongorwa, ukwizera kwawe gushobora guhinduka

Iyo wiyemeje kurongora cyangwa kurongorwa, ukwizera kwawe gushobora guhinduka

Abasoma Bibiliya bazi umuntu umwe witwaga Umwami Salomo (uzi impamvu yanditse igitabo cy’Umubwiriza agira ati: ibintu byose munsi y’izuba ni ubusa). Bibiliya itubwira neza uburyo Imana yamuhaye icyubahiro gihambaye, abakobwa bakajya baturuka imihanda yose ku…

Read More
Ni gute waba umusore ushimwa n’abantu ndetse n’Imana!

Ni gute waba umusore ushimwa n’abantu ndetse n’Imana!

Abantu benshi iyo uvuze ku bintu byo kubaka ingo, urubyiruko ruhita rukubaza ruti, natoranya nte uwo tuzabana, namenya nte uwo tuzabana ukwiye, rimwe na rimwe buri wese aba ashushanya mu bitekerezo uwo yumva yifuza wamunyura…

Read More
Turebere kuri Yesu kugirango tugire ubuzima bwiza –

Turebere kuri Yesu kugirango tugire ubuzima bwiza –

Dufate icyitegererezo kuri Yesu Kristo. Mugire wa mutima wari muri Krsito Yesu . Abafilipi 2:5 Mbere yuko Imana ireka Abisilayeli binjira mu Gihugu cy’ Amasezerano, Imana yategereje imyaka 40, kugirango bamwe bari bafite ingeso mbi,…

Read More
Ukwiye kwiga gutsinda ibitekerezo bibi – Joyce Meyer

Ukwiye kwiga gutsinda ibitekerezo bibi – Joyce Meyer

Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Yeremiya 29 :11 Nakuriye ahantu hari icyuka kibi, harangwamo abasinzi, induru, ubwoba, akarengane, hagati y’abantu bihebye.…

Read More