1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Impamvu Bibiriya ivuga ko umusaraba ku bakizwa ari imbaraga z’Imana – Bohoka tv

Impamvu Bibiriya ivuga ko umusaraba ku bakizwa ari imbaraga z’Imana – Bohoka tv

Ijambo ry’umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z’Imana. 1 abakointo 1 : 18 Kera mu ba Isiraheri, kubambwa cyari igihano cy’inkozi z’ibibi cyangwa se cy’abagome. Iyo umuntu yahamwaga n’icyaha cy’ubugome…

Read More
Umugambi w’Imana ku buzima bwacu no ku mafaranga yacu ukubiye mu ijambo rimwe ritangaje

Umugambi w’Imana ku buzima bwacu no ku mafaranga yacu ukubiye mu ijambo rimwe ritangaje

Mwaba muzi ko Imana ifitiye umugambi amafaranga yanyu? Mushobora wenda kuba mwibaza ko amafaranga ari ikintu kitaboneye ku bantu b’abanyamwuka. Nk’uko bamwe muri twe bameze, mushobora kuba mwarakuriye ahantu amafaranga ari ikintu cyanduye. Ariko ntabwo…

Read More
Inama z’ingirakamaro abo muri iki gihe bakigira kuri Esiteri

Inama z’ingirakamaro abo muri iki gihe bakigira kuri Esiteri

Igitabo cya Esiteri kiraduha amasomo menshi twakoresha mu mibereho yacu.Kivuga birambuye uko ukuboko kw’Imana kwabaye ku bantu bayo kukabakiza. Esiteri,umugore w’umwami Ahasuwerusi, yari Umuyuda warezwe na se wabo Morodekayi. Esiteri mbere yitwaga Hadasa.Umwami Ahasuwerusi yaramukunze…

Read More
Usaba imbabazi ni nk’utabaza ubabarira ni nk’utabara.

Usaba imbabazi ni nk’utabaza ubabarira ni nk’utabara.

Mu kinyarwanda kubabarira ni igikorwa umuntu akora atari ku bwe ahubwo agikorera undi. Ni ukiuvuga ngo reka kubabara njyewe mbabare mu mwanya wawe. Hanyuma umusaruro uva mo niwo ntuba ukiri umubabaro ahubwo witwa imbabazi. Usaba…

Read More
Ibintu 7 byagufasha guhagarara neza mu murimo wahamagariwe

Ibintu 7 byagufasha guhagarara neza mu murimo wahamagariwe

Ijambo ry’Imana muri 1Petero 2:5 Namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugirango mube inzu y’Umwuka , n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’Umwuka bishimwa n’Imana kubwa Yesu Kristo. Imigani 9:1 Haravuga ngo bwenge yubatse inzu ye,Yabanje inkingi…

Read More
Haranira kugira ubuhamya bwiza imbere y’Imana n’abantu!

Haranira kugira ubuhamya bwiza imbere y’Imana n’abantu!

Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk’icyuma gikingira igituza. (Abefeso 6:14) Mu bintu byose Paulo yahuguriye abakristo, yongeyeho ngo mukenyere ukuri. Ukuri ni ikintu gikomeye ndetse kitoroshye kurindwa kuko akenshi ushobora gusanga hari aho wakureka…

Read More
Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Nuko hahise iminsi asubira i Kapernawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu.Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry’Imana. Haza abantu bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura…

Read More
Kwiyoroshya ni isoko y’ubukristu nyabwo

Kwiyoroshya ni isoko y’ubukristu nyabwo

Kwiyoroshya ni ikintu kitoroshye. Ese umuntu ashobora kwibwira ku giti cye ko yiyoroshya? Icyo cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Kwiyoroshya birakomera cyane, yewe ntibyoroshye na busa. Niba ushobora kwitekereza nk’uwiyoroshya uzagumya kubyibwira ndetse rimwe na…

Read More
Waba ufite ikibazo kikubabaje? Humura Yesu

Waba ufite ikibazo kikubabaje? Humura Yesu

“Penina yababaza Hana akamutera agahinda kuko atabyara” –(1 Samweli1:1-8) Iyi nkuru tuyizimo Elukana n’ abagore babiri Penina yari yarabyaye na Hana utarigeze ubyara n’ umutambyi Eli hamwe n’ umwana w’ igitangaza Anna yaje kubyara akamutura…

Read More
Menya ko ufite agaciro gakomeye cyane ku iyi si – Bohoka

Menya ko ufite agaciro gakomeye cyane ku iyi si – Bohoka

Abantu benshi muri ino si bariho batazi impamvu yo kubaho kwabo ndetse bakumva ko ntacyo kubaho bibamariye. Benshi babona nta gaciro bafite,. Kugeza ubwo batakaje ikizere cyo kubaho cyangwa bakabaho ubuzima ubona budafite icyerekezo bwuzuye…

Read More