1. Home
  2. Inyigisho

Category: Inyigisho

Ibintu 7 byangiza imibanire y’abashakanye

Ibintu 7 byangiza imibanire y’abashakanye

Muri ibi bihe bigoye usanga mu isi harimo ibibazo byinshi bihangayikishije abantu, buri muntu wese yireba we ubwe, ntihagire nufata akanya ko kugenzura ubuzima bw’urugo rwe (couple). Ni ikntu k’ingenzi k’umukristo wese gufata akanya ko…

Read More
Menya ko kubana amahoro kwa benshi ari inshingano zanyu bakirisito.

Menya ko kubana amahoro kwa benshi ari inshingano zanyu bakirisito.

N’uko mumanike amaboko atentebutse mugorore amavi aremaye, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse kugirango ikirenge gicumbagira kidakuka ahubwo rwose gikire. Mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Heburayo…

Read More
Iyo saa sita zuzuye zageragera yahitaga ava muri Koma!

Iyo saa sita zuzuye zageragera yahitaga ava muri Koma!

“Kuko kwitoza k’umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry’ubugingo bwa none n’ubuzaza na bwo” (1 Timoteyo 4:7-8). Iyo “koma” ni ijambo ry’igifaransa rikoreshwa no mu Kinyarwanda…

Read More
Hatana maze ukore kuri Yesu urabona igitangaza.

Hatana maze ukore kuri Yesu urabona igitangaza.

Yumvise ibya Yesu araza aca mu Bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati “Ninkora ku myenda ye gusa ndakira”. Uwo mwanya isoko y’amaraso irakama, amenya mu mubiri we ko akize cya…

Read More
Ni gute umuntu yamenya umugambi w’Imana ku buzima bwe? – David Porter

Ni gute umuntu yamenya umugambi w’Imana ku buzima bwe? – David Porter

Icyerekezo cy’ubuzima bwacu giterwa n’amahitamo dukora. Mu buzima hari amahitamo y’ingezi, ariko hari amwe adusaba gutanga ikiguzi, kuko aba agiye gutuma ubuzima bwacu buba ubundi. Iyo uruhinja ruvutse ruba rwinjiye mu buzima bushya. Rukiri mu…

Read More
Imana ikeneye uruhare rwawe mukurwanya icyaha cy’ubusambanyi

Imana ikeneye uruhare rwawe mukurwanya icyaha cy’ubusambanyi

Iyi minsi dusohoyemo, ubusambanyi ni kimwe mu byaha bifite ubukana ndenga kamere, cyane ko usanga cyugarije abantu b’ingeri zose, yaba abahuje ibitsina ,urubyiruko, abapfakazi ndetse n’ abubatse ingo, ikibabaje kandi kurushaho ni uko usanga mu…

Read More
Kuki abantu benshi bavuga ko amasezerano y’ Imana atinda? Pastor Desire

Kuki abantu benshi bavuga ko amasezerano y’ Imana atinda? Pastor Desire

“Nuko Umwami abwira Hamani ati: “Huta wende imyambaro n’ ifarasi uko uvuze, ubigenze utyo Moridikayi Umuyuda wicara ku irembo ry’ ibwami ntihagire ikintu kibura muri byo byose” -Esiteri 6:10-11. Dukurikije iyi nkuru dusomye Moridikayi yari…

Read More
Ibibazo duhura nibyo biba inzira tuboneramo Imana.

Ibibazo duhura nibyo biba inzira tuboneramo Imana.

Twitondere ibitekerezo biba mu mitima yacu (Imigani.4:23) hanyuma tugumane ijambo ryayo mu mitima yacu. Iyo tugeragejwe, hari igihe twihutira kwitotombera Imana, tukayirakarira twibaza impamvu yemeye ko bitugeraho. Nk’abakristu bashitse, tugomba kwirinda kugereka ku Mana imirimo…

Read More
Ibintu 5 abakristo dukora bikanezeza Imana

Ibintu 5 abakristo dukora bikanezeza Imana

Gutera Imana guseka niyo ntego y’ubuzima bwawe .Kunezeza Imana niwo mugambi wa mbere watumye Imana iturema. Umurimo wacu wibanze nk’abakristo ni ukumenya uburyo twabigeraho. Bibiliya iravuga ngo:” Mushakashake kumenya ibyo Umwami ashima, abe aribyo mukora.”…

Read More
Guceceka kw’Imana ntibivuze ko iba idahari

Guceceka kw’Imana ntibivuze ko iba idahari

Nuko bene Data mwihangane mugezeaho Umwami Yesu azazira, Dore umuhinzi ategereza imyaka y’ubutaka y’igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y’umuhindo n’iyitumba, Yakobo 5:7 Yesu nawe yanyuze muri icyo gihe cyo « Guceceka kw’Imana »…

Read More