1. Home
  2. Amakuru

Category: Amakuru

Dore uko igikorwa cy’Urukundo cyo gufasha abantu bakuze cyagenze wowe utarabashije kuhagera – Bohoka tubasetse 28/6/2019

Dore uko igikorwa cy’Urukundo cyo gufasha abantu bakuze cyagenze wowe utarabashije kuhagera – Bohoka tubasetse 28/6/2019

Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y’Imana Data wa twese ni iri: ni ugusūra impfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n’iby’isi. Yakobo 1:27 Icyitugira abakristo nyabo ntago aruko tuzi gutwara Bibiliya muntoki, Cyangwa tuzi…

Read More
Hishurirwa umwanzi wawe nyakuri

Hishurirwa umwanzi wawe nyakuri

“Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri; ahubwo dukirana n’abatware, n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru”. (Abefeso 6:12). Biramenyerewe mu minsi yacu kubona abakristu bamwe bamara umwanya munini w’igihe cyabo basengera…

Read More
Rubyiruko mumenye ibi bizabarinda – Pastor Kazura Jules

Rubyiruko mumenye ibi bizabarinda – Pastor Kazura Jules

Hari ubwo umukobwa cyangwa umuhungub’abakrisito bakiri urubyiruko, bagwa mu byahaby’uburyo butari bumwe kandi bikomeyebajyaga bibwira ko bitababaho, maze buri wesemu mutima we akibaza ati” ibi byambayehogute?” amarira akaba menshi, agahinda kakabakenshi, inshuro nyinshi hakaba ubwo biterwan’ubutamenya. Umuntu ukiri muto yibereye mu rusengero hari ubwo areba abakuze bakora ibintu bigayitse, maze akavuga ati “ariko se buriya bagira ubwenge njye biriya ntibizambaho”, imyaka igashira indi ikaza yajya kubona akisanga mubisa nibyo yagayaga kera, akenshi bigaterwa no kuba atarigishijwe neza…

Read More
Sobanukirwa: Wari uzi ko habaho ibyaha byo mu maraso

Sobanukirwa: Wari uzi ko habaho ibyaha byo mu maraso

Ibyaha byo mu maraso ( urwango, intonganya, ishari, uburakari, ….) Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene So, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? ( Matayo 7:3) Umwanditsi Roy HESSION…

Read More
Agaciro ko kugira umuryango mwiza (urugo)

Agaciro ko kugira umuryango mwiza (urugo)

Yaba isi, itorero ndetse n’igihugu, umusingi wabyo byose ni umuryango (urugo). Imana niyo yatangije umushinga wo kubaho kwawo. Ibi byahereye muri Edeni Imana imaze kurema Adamu, yarangiza ikabona ko atari byiza ko aba wenyine ikamuremera…

Read More
Hishurirwa intambwe 6 Imana inyuzamo Umukristo kugira ngo ikuze kwizera kwe

Hishurirwa intambwe 6 Imana inyuzamo Umukristo kugira ngo ikuze kwizera kwe

Wari uzi yuko Imana ikoresha uburyo bugaragara kugira ngo yubake umutima wawe? Jyewe nabyise intambwe 6 zo kwizera. Umukristo udasobanukiwe izi ntambwe bimutera gucika intege igihe ibibazo bimuhagurukiye akibaza ati “Kuki ibi bimbayeho?” Ariko iyo…

Read More
Yesu yakongera kugukora ku maso bundi bushya

Yesu yakongera kugukora ku maso bundi bushya

Irararama iramusubiza iti “Ndareba abantu ariko barasa n’ibiti bigenda.” Arongera ayishyira ibiganza ku maso, iratumbira irakira isigara ireba byose neza. Mariko 8 :24-25 Nubwo atarangije ibibazo byose ariko Yesu ari mu isi hari umubare munini…

Read More
Bohoka tubasetse I Burundi 26/5/2019

Bohoka tubasetse I Burundi 26/5/2019

Ineza yanyu imenywe n’abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Abafilipi 4:5 Rimwe mu ivugabutumwa rikomeye uyu munsi wa none ni ugushyira mu bikorwa ibyo twize cyangwa dusoma kuko ni kenshi twumva ariko gushyira mu bikorwa…

Read More
Akamaro amata avanze n’ubuki bifitiye umubiri wacu

Akamaro amata avanze n’ubuki bifitiye umubiri wacu

Amata n’ubuki, buri cyose ukwacyo gifite akamaro kanini ku buzima bwacu. Kubifata bivanze byongerera ibyiza byinshi umubiri wacu kuko bifasha byinshi byiza nko kurinda neza uruhu no kongera imbaraga. Ubuki bukoreshwa ahanini kubera ubushobozi bufite…

Read More
Irinde kwiteranya n’Imana muri ubu buryo

Irinde kwiteranya n’Imana muri ubu buryo

« Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi » Kuva 22 :22-23 Nk’uko…

Read More