1. Home
  2. Amakuru

Category: Amakuru

Ntugacike intege kubera ko hari ibyakunaniye

Ntugacike intege kubera ko hari ibyakunaniye

Nubwo mu buzima tubaho haba havanzemo ibibi n’ibyiza, ibyo dushobora n’ibitunanira rimwe na rimwe satani agahora atwereka ibitagenda ariko burya ibyatunaniye naho twatsinzwe ntihabereyeho kuduca intege, ahubwo habereyeho kuduha amasomo no kumenya uko twategura ibikurikira.…

Read More
Ntushobora gusarura ibitandukanye n’ibyo wabibye

Ntushobora gusarura ibitandukanye n’ibyo wabibye

Intumwa Pawulo, muri mu mpuguro ze yahaye Abagalatiya arahuza ibyo kubiba no gusarura nk’ikintu cyashyizweho n’Imana. Aravuga ati ‘’rwose ntimuyobe,’’kuko Imana itanegurizwa izuru, ahubwo ko ibyo umuntu abibye, ajye ategereza n’imbuto zabyo azazibona.- Abagalatiya 6:7…

Read More
Waba uzi ibitangaza bitanu biruta ibindi byose ?

Waba uzi ibitangaza bitanu biruta ibindi byose ?

Abantu benshi, cyane cyane mu Matorero y’Ubutumwa Bwiza, yizera Yesu (Evangelical churches), bifuza kubona ibitangaza by’Imana, kandi koko birakenewe (Abaheburayo 2: 4). Ariko nifuje ko tuganira ku bitangaza bitanu biruta ibindi byose, ngo bitume ubishaka…

Read More
Uko yawurute (Yoghurt) ikoreshwa mu kwiyitaho no kongera ubwiza

Uko yawurute (Yoghurt) ikoreshwa mu kwiyitaho no kongera ubwiza

«Ubusanzwe» yawurute ifatwa nka deseri ikundwa n’abana ndetse n’abantu bakuru,ariko ikaba ifite n’umwihariko wo gukoreshwa nka kimwe mu byongerera umuntu ubwiza,cyane cyane abagore n’abakobwa haba ku mubiri,ku misatsi,ku minwa ndetse no kugira uruhu rwiza rwo…

Read More
Igikorwa cy’Urukundo i Burundi- Bujumbura- Kamenge Bohoka Tubasetse

Igikorwa cy’Urukundo i Burundi- Bujumbura- Kamenge Bohoka Tubasetse

Bohoka Tubasetse ese niki ubusanzwe?  ni gahunda tugira abantu tugenda twumva ijambo ry’Imana hano kuri www.bohoka.com ndetse no kuri application ya bohoka nahandi bagenda badukurikiranira kuri izi mbuga, aho tugenda tuhatambutsa ijambo ry’Imana riherekejwe ndetse…

Read More
Menya impamvu itera amaso gutukura n’uburyo wayarinda

Menya impamvu itera amaso gutukura n’uburyo wayarinda

Kimwe n’izindi ngingo z’umubiri amaso afite akamaro kanini kuko ari indorerwamo y’umubiri wawe. Abantu bakwiye kurinda amaso ya bo kuko niba hari ikintu kigiye mu maso ashobora gutukura cyangwa bikagira ingaruka nyinshi ku mubiri wawe.…

Read More
Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha n’ikosa

Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha n’ikosa

Dukunze kumva abantu bemera ikosa bakoze ariko bagahaka ko bakoze icyaha. Umunyeshuri yafatwa akopera akabyita ikosa; umuntu akabeshya uwo bashakanye yatahurwa agasaba imbabazi abyita ikosa; wabwira umuntu ibitari ukuri nyuma akaza kubimenya ukamusaba imbababazi ubyita…

Read More
Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Mu Migani 13:20 haratubwira hati “Ugendana n’abanyabwenge azaba umunyabwenge na we, ariko mugenzi w’abapfu azabihanirwa.” Ubushakashatsi bwerekanye ko umusore cyangwa inkumi wubaka urugo rwiza umubona kare, ibyo ahanini bikagaragarira mu mibereho ye akiri n’iwabo. Ubwo…

Read More
Hari ibintu 8 Imana izakorera uzanesha isi umubiri na Satani

Hari ibintu 8 Imana izakorera uzanesha isi umubiri na Satani

1.Ibyahishuwe 21:7 (Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye na we abe umwana wanjye). Ibyahishuwe 3:21 (Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nk’uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye). Ibyahishuwe 3:12…

Read More
Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure.” Mariko 8:2-4 Abantu…

Read More