1. Home
  2. Amakuru

Category: Amakuru

Menya impamvu itera amaso gutukura n’uburyo wayarinda

Menya impamvu itera amaso gutukura n’uburyo wayarinda

Kimwe n’izindi ngingo z’umubiri amaso afite akamaro kanini kuko ari indorerwamo y’umubiri wawe. Abantu bakwiye kurinda amaso ya bo kuko niba hari ikintu kigiye mu maso ashobora gutukura cyangwa bikagira ingaruka nyinshi ku mubiri wawe.…

Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha n’ikosa

Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha n’ikosa

Dukunze kumva abantu bemera ikosa bakoze ariko bagahaka ko bakoze icyaha. Umunyeshuri yafatwa akopera akabyita ikosa; umuntu akabeshya uwo bashakanye yatahurwa agasaba imbabazi abyita ikosa; wabwira umuntu ibitari ukuri nyuma akaza kubimenya ukamusaba imbababazi ubyita…

Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Ibintu by’Ingenzi Umukristo ushaka kubaka urwe yakwitondera.

Mu Migani 13:20 haratubwira hati “Ugendana n’abanyabwenge azaba umunyabwenge na we, ariko mugenzi w’abapfu azabihanirwa.” Ubushakashatsi bwerekanye ko umusore cyangwa inkumi wubaka urugo rwiza umubona kare, ibyo ahanini bikagaragarira mu mibereho ye akiri n’iwabo. Ubwo…

Hari ibintu 8 Imana izakorera uzanesha isi umubiri na Satani

Hari ibintu 8 Imana izakorera uzanesha isi umubiri na Satani

1.Ibyahishuwe 21:7 (Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye na we abe umwana wanjye). 2. Ibyahishuwe 3:21 (Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nk’uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye). 3.…

Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Iyo wemeye gusangira n’abandi duke ufite, Yesu aratubura – Ev.Adda

Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure.” Mariko 8:2-4 Abantu…

Dore uko igikorwa cy’Urukundo cyo gufasha abantu bakuze cyagenze wowe utarabashije kuhagera – Bohoka tubasetse 28/6/2019

Dore uko igikorwa cy’Urukundo cyo gufasha abantu bakuze cyagenze wowe utarabashije kuhagera – Bohoka tubasetse 28/6/2019

Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y’Imana Data wa twese ni iri: ni ugusūra impfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n’iby’isi. Yakobo 1:27 Icyitugira abakristo nyabo ntago aruko tuzi gutwara Bibiliya muntoki, Cyangwa tuzi…

Hishurirwa umwanzi wawe nyakuri

Hishurirwa umwanzi wawe nyakuri

“Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri; ahubwo dukirana n’abatware, n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru”. (Abefeso 6:12). Biramenyerewe mu minsi yacu kubona abakristu bamwe bamara umwanya munini w’igihe cyabo basengera…

Rubyiruko mumenye ibi bizabarinda – Pastor Kazura Jules

Rubyiruko mumenye ibi bizabarinda – Pastor Kazura Jules

Hari ubwo umukobwa cyangwa umuhungub’abakrisito bakiri urubyiruko, bagwa mu byahaby’uburyo butari bumwe kandi bikomeyebajyaga bibwira ko bitababaho, maze buri wesemu mutima we akibaza ati” ibi byambayehogute?” amarira akaba menshi, agahinda kakabakenshi, inshuro nyinshi hakaba ubwo biterwan’ubutamenya. Umuntu ukiri muto yibereye mu rusengero hari ubwo areba abakuze bakora ibintu bigayitse, maze akavuga ati “ariko se buriya bagira ubwenge njye biriya ntibizambaho”, imyaka igashira indi ikaza yajya kubona akisanga mubisa nibyo yagayaga kera, akenshi bigaterwa no kuba atarigishijwe neza…

Sobanukirwa: Wari uzi ko habaho ibyaha byo mu maraso

Sobanukirwa: Wari uzi ko habaho ibyaha byo mu maraso

Ibyaha byo mu maraso ( urwango, intonganya, ishari, uburakari, ….) Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene So, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? ( Matayo 7:3) Umwanditsi Roy HESSION…

Agaciro ko kugira umuryango mwiza (urugo)

Agaciro ko kugira umuryango mwiza (urugo)

Yaba isi, itorero ndetse n’igihugu, umusingi wabyo byose ni umuryango (urugo). Imana niyo yatangije umushinga wo kubaho kwawo. Ibi byahereye muri Edeni Imana imaze kurema Adamu, yarangiza ikabona ko atari byiza ko aba wenyine ikamuremera…