1. Home
  2. Author Blogs

Author: Manzi

Manzi

Reka mvuge inzego 3 z’abantu bazi umugambi w’Imana ariko bakawitwaramo muburyo butandukanye uze kureba aho uhagaze

Reka mvuge inzego 3 z’abantu bazi umugambi w’Imana ariko bakawitwaramo muburyo butandukanye uze kureba aho uhagaze

‘Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, Ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, Kuko muri wowe ari ho hazaturuka umutware, Uzaragira ubwoko bwanjye bw’Abisirayeli.’ (Matayo 2:6) Benedata dusangiye ukwizera, mugihe maze mugakiza…

Read More
Wari uzi ko ibyiza biri imbere yawe?

Wari uzi ko ibyiza biri imbere yawe?

Bene Data , sinibwira ko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere.” Abafilipi 3:13-14 Mu minsi ishize, mu Itorero rya Bordeuax Rive Droite nagiriwe ubuntu bwo kwigisha ku nyigisho. Umukobwa muto…

Read More
Ese ufite umutwaro w’ abarimbuka? Pastor Claude

Ese ufite umutwaro w’ abarimbuka? Pastor Claude

Imana yacu irera kandi yanga icyaha, ariko ikunda umunyabyaha. Imana iravuga muri Ezekiyeli 18:23 : “Muragirango nishimira ko umunyabyaha apfa?…….. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi, akabaho?” Yesu Kristo nawe yagaragaje umutwaro…

Read More
Imana yibutse isezerano ryayo

Imana yibutse isezerano ryayo

“ Kandi numvise umuniho w’abisirayeli, abanyegiputa bazitiriye mu buretwa nibuka isezerano ryanjye” Kuva 6: 5. Igihe kimwe ngo abisirayeri bahuye n’ibikomeye, bibanihisha,bibatakisha, bibavugisha induru , maze ngo baraniha, umuniho wabo urazamuka ugera ku Mana yaremye…

Read More
Siko bizaba ntawo mu bamutegereza uzakorwa n’isoni

Siko bizaba ntawo mu bamutegereza uzakorwa n’isoni

Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n’isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba , mu bagutegereza nta wuzakorwa n’isoni, abava mu masezerano ari nta mpamvu , nibo bazakorwa…

Read More
Ukwiriye kwibera mu Mana kuko niho harusha ahandi hose kuryoha

Ukwiriye kwibera mu Mana kuko niho harusha ahandi hose kuryoha

“Igihugu cyose kiri imbere yawe kugira ngo uture aharusha ahandi ubwiza” (Itangiriro 47:6) Birashoboka ko umuntu atura muri Egiputa kandi ari Umuheburayo ; turi mu isi ariko ntituri ab’ isi. “Twebweho iwacu ni mu ijuru”…

Read More
Ese ni iyihe ntego ababwiriza butumwa bwiza badakwiye guhusha

Ese ni iyihe ntego ababwiriza butumwa bwiza badakwiye guhusha

Mu nsengero, mu bitangazamakuru bitandukanye n’ahandi henshi hahurira abantu, muri iyi minsi usanga ababwiriza ubutumwa bushingiye ku ijambo ry’Imana bariyongereye, ndetse bikanagaragara ko bakoresha imbaraga n’ubwitange bwinshi muri uyu murimo, ibi rero akaba ari ibyo…

Read More
ibyanditswe 10 wasoma ubabaye ucitse intege bikagusubizamo intege

ibyanditswe 10 wasoma ubabaye ucitse intege bikagusubizamo intege

Aya magambo agukomeze mubihe urimo gucamo Ku bantu benshi, hari ibihe bigora kwihanganira, ugasanga umubiri ndetse no mu buryo bw’ umwuka umuntu yacitse intege. Ibihe byo gupfusha, uburwayi, ubukene , inzira; ni bimwe mu bihe…

Read More
Kuba uwumumaro mu gihe cyawe. Ev. Hakizimana Justin

Kuba uwumumaro mu gihe cyawe. Ev. Hakizimana Justin

Icyanditswe: kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n’ab’inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa…

Read More
Ibikorwa 10 abana bigira ku mibanire y’ababyeyi babo

Ibikorwa 10 abana bigira ku mibanire y’ababyeyi babo

Iyi nkuru yanditswe na Doug Fields akaba umuhanga mu by’itumanaho, umwanditsi w’ibitabo akaba n’umuyobozi w’ikigo kijyanye n’iby’imibanire y’imiryango n’urubyiruko muri kaminuza yitwa Azusa Pacific University; ndetse ni n’umwe mu bashinze urubuga rw’urubyiruko mu by’iyobokamana rwitwa…

Read More