1. Home
  2. Author Blogs

Author: Manzi

Manzi

Kuva mu mibabaro ujya mu migisha yawe.

Kuva mu mibabaro ujya mu migisha yawe.

“…Kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati : « Namubyaranye agahinda » (…) Yabesi atakambira Imana ya Israel ati : Icyampa ukampa umugisha (…) Nuko Imana imuha ibyo yasabye..” 1 Ngoma 4.9-10 Kubyara kose kuzana…

Read More
Ntukarebe ibibazo ahubwo reba ukemura ibibazo niwe mutabazi wawe

Ntukarebe ibibazo ahubwo reba ukemura ibibazo niwe mutabazi wawe

“Nimwumve ijambo ry’ Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk’ iki gihe, ku irembo ry’i Samalia indengo y’ ifu y’ ingezi izagurwa shekeli imwe…2 Abami 7:1-2 Muzi ko Isirayeri ari ubwoko bw’ Imana ariko igihe kimwe…

Read More
Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Mu kwizera sambura igisenge uragera aho Yesu ari!

Nuko hahise iminsi asubira i Kapernawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu.Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry’Imana. Haza abantu bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura…

Read More
Aho Yesu ageze birahinduka Dr. Masengo

Aho Yesu ageze birahinduka Dr. Masengo

Simoni aramusubiza ati”Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara nta cyo twafashe. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye.” Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Luka 5:5 – 6 Ejo ntegura inyigisho yo ku…

Read More
Reka mvuge inzego 3 z’abantu bazi umugambi w’Imana ariko bakawitwaramo muburyo butandukanye uze kureba aho uhagaze

Reka mvuge inzego 3 z’abantu bazi umugambi w’Imana ariko bakawitwaramo muburyo butandukanye uze kureba aho uhagaze

‘Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, Ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, Kuko muri wowe ari ho hazaturuka umutware, Uzaragira ubwoko bwanjye bw’Abisirayeli.’ (Matayo 2:6) Benedata dusangiye ukwizera, mugihe maze mugakiza…

Read More
Wari uzi ko ibyiza biri imbere yawe?

Wari uzi ko ibyiza biri imbere yawe?

Bene Data , sinibwira ko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere.” Abafilipi 3:13-14 Mu minsi ishize, mu Itorero rya Bordeuax Rive Droite nagiriwe ubuntu bwo kwigisha ku nyigisho. Umukobwa muto…

Read More
Ese ufite umutwaro w’ abarimbuka? Pastor Claude

Ese ufite umutwaro w’ abarimbuka? Pastor Claude

Imana yacu irera kandi yanga icyaha, ariko ikunda umunyabyaha. Imana iravuga muri Ezekiyeli 18:23 : “Muragirango nishimira ko umunyabyaha apfa?…….. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi, akabaho?” Yesu Kristo nawe yagaragaje umutwaro…

Read More
Imana yibutse isezerano ryayo

Imana yibutse isezerano ryayo

“ Kandi numvise umuniho w’abisirayeli, abanyegiputa bazitiriye mu buretwa nibuka isezerano ryanjye” Kuva 6: 5. Igihe kimwe ngo abisirayeri bahuye n’ibikomeye, bibanihisha,bibatakisha, bibavugisha induru , maze ngo baraniha, umuniho wabo urazamuka ugera ku Mana yaremye…

Read More
Siko bizaba ntawo mu bamutegereza uzakorwa n’isoni

Siko bizaba ntawo mu bamutegereza uzakorwa n’isoni

Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n’isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba , mu bagutegereza nta wuzakorwa n’isoni, abava mu masezerano ari nta mpamvu , nibo bazakorwa…

Read More
Ukwiriye kwibera mu Mana kuko niho harusha ahandi hose kuryoha

Ukwiriye kwibera mu Mana kuko niho harusha ahandi hose kuryoha

“Igihugu cyose kiri imbere yawe kugira ngo uture aharusha ahandi ubwiza” (Itangiriro 47:6) Birashoboka ko umuntu atura muri Egiputa kandi ari Umuheburayo ; turi mu isi ariko ntituri ab’ isi. “Twebweho iwacu ni mu ijuru”…

Read More