Amabanga ahindura umuntu kuba uwo kwifuzwa – Bohoka

Ijambo ry’Imana rivuga cyane ku birebana n’imibereho y’abantu n’imibanire yabo. Iyo ugerageza buri gihe kugenzura ibirebana n’ubushake bw’Imana, ubirebera mu gitabo cy’Itangiriro mu gice cyaho cya 2:7-22), aho herekana igihe Imana yaremaga umuntu, Bibiliya itubwirako Imana yitegereje umugabo ibona atari byiza ko yaba wenyine nuko iherako imuremera umufasha umukwiriye, nyuma yaho babona urubyaro nuko imibereho mu muryango iratangira. Umuntu mu mibereho ye rero yaremewe kubana n’abandi, kugirango yumve amerewe neza, niyo mpamvu uzabona umuntu kuva akiri umwana yishimira kugira inshuti, kuba mu itsinda runaka, kandi uzasanga iyo umwana ananiwe kugira itsinda yibonamo, arababara cyane. Uko niko twese duteye rero, iyo byakunaniye kubana n’abantu, ubuzima bwawe bugira ikibazo, kandi nubona umuntu wahisemo kwigunga akavuga ati “numva nshaka kwibera njyenyine” uzamenye ko afite ibibazo bikomeye akeneye gufashwa, kandi niwumva umuntu avuze ati”njye nabuze umuntu twahuza, cyangwa njye abantu bose baranyanga, aho ngeze hose barampunga, uwo tubaye inshuti ntibimara kabiri, cyangwa se ngo abantu bose babaye babi nahisemo kubahunga” maze uwo muntu akigira nyamwigendaho, uzamenye ko afite ibibazo bikomeye byamuzanira n’izindi ngorane zikomeye mu buzima bwe kuko nubwo yakwigaragaza nkuwishimye ariko mu mutima we harimo ubusa kuko umuntu akeneye kubana n’abandi, kumva afite agaciro, kumva akunzwe, kumva afite akamaro, n’ibindi byinshi…..

Nta muntu wo kugiti cye ubaho, tubyarwa n’ababyeyi babiri ni ukuvuga ko tubaho mu muryango, twishimira kugira igihugu twitirirwa ko dukomokamo, tukaba n’abakirisitu mu Itorero runaka, ibi byose n’ibyerekana uko twaremwe, dukwiye kubana n’abandi, iyo bikunaniye uba ufite ikibazo wowe ubwawe si abandi bagifite. Umuntu wabuze inshuti n’imwe mu buzima cyangwa se ubucuti bwe bukaba butajya burama yisuzume mubyo njyiye gusobanura kandi mu kwigenzura urabasha kubona igisubiza kizaguhesha umunezero.

Umwanditsi w’umunyabwenge yaranditse ati « Ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by’imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we ariko uguye wenyine ntabone umubyutsa aba abonye ishyano maze kandi ababiri iyo baryanamye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate ?umuntu naho yanesha umwe ababiri bo bamunanira kandi umugozi w’inyabutatu ntucika vuba. (Umubwiriza 4 :9-12)

Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 18 :19-20 Yesu yaravuze ati « kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mw’isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mw’ijuru kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mw’izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Yesu yatanze uru rugero atari ukuvuga ko umuntu umwe wenyine adashobora gusenga ngo Imana imwumve ahubwo birashaka kutubwira ko umuntu umwe kuko aba adatunganye akeneye mugenzi we wo kumufasha, kumwungura inama cyangwa kumwunganira maze mu gufatanya babashe gukora ibikomeye.

Iri jambo ryacu turaryita mu yandi magambo Umuntu ushyikirana, umuntu ushobora kubana n’abandi (Homme sociable cyangwa social man). Mu bantu batangaje babayeho harimo uwo Ijambo ry’Imana rivuga cyane, rikamutwereka asangira n’abakomeye, ukongera ukamubona mu nzu y’umukoresha w’ikoro, mu wundi mwanya ukamusanga mu bafarisayo avugana nabo, ukongera ukamubonana n’abatawe bategerwa nk’ababembe, yabanaga na bose kuko yari afite impumuro nziza imuhesha kwegerwa no kwifuzwa, uwo mvuga ni Yesu Kirisitu. Umutima wari muri we niwo dukeneye kuko ijambo ry’Imana ribidusaba aho rivuga ngo « mugire wa mutima wari muri Kirisitu Yesu » (Abafiripi 2 :5)

Yesu yabanaga na bose kuko yari afite ihumure abantu bakishimira kumwegera ngo bamusoromemo ibyiza.

Tugerageze kwinjira gato mu muntu nyamuntu, mu mutima imbere, mu biba mu muntu imbere bishobora gutuma adashobora kubana n’abandi, bitewe n’imyitwarire ye ihera mu mutima no mu myumvire ipfuye. Kuko tuganira ibi mu nzira yo kwizera Imana ishobora byose, ndasaba ngo he kugira uvuga ngo njye niko nteye ntibyahinduka cyangwa ngo iwacu niko duteye ntacyo nabikoraho mujye munyihanganira, kuko iyo uvuze utyo uba uhaye umutima wawe imbaraga zo kudahinduka, Imana yacu ishobora byose, wemere uko uteye ubu maze usabe guhindurwa birashoboka, turazamura imbaraga z’umusaraba wa Yesu zitwikire kamere z’iwacu.

Hari ibyo twaciyemo, hari ibyo twumvise, hari ibyo twiganye, ibyo byose bigira ingaruka ku myitwarire yacu, ariko hari kimwe gusa gifite ubutware bwo kutuyobora, kutwigisha kuduhanira gukiranuka no kutweza ni ijambo ry’Imana.(2 Timote 3:16)

Ibitera Umuntu Kunanirwa Kubana N’abandi

Muri iyi nyigisho tuzarebamo ibintu bigera kuri bitandatu biranga umuntu ufite amahirwe make yo gushobora kubana neza n’abandi, ibyo bizaduhishurira imitima yacu maze biduheshe no guhinduka, bityo tubonereho kumenya noneho ibiranga umuntu ubana neza n’abandi.

Gushaka Iteka Kuba Uw’imbere (Kwibonekeza)

Umunsi umwe Yesu yitegereje abantu mu bukwe areba uko babyiganira imyanya y’imbere maze abagira inama ikomeye, reka mbishyire muri aya magambo “umuntu nakurarika mu bukwe ukahagera ntuzabyiganire guhita wiyicaza ku ntebe y’imbere kugirango hataza kugira umuntu uza kuguhagurutsa akakujyana inyuma, ahubwo nuhagera wigire inyuma maze ba nyiri ibirori baze kukujyana imbere, kuko byaba byiza ko bakujyana imbere bagukuye inyuma aho kukujyana inyuma bagukuye imbere”

Ntihakagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta, umuntu wese yirinde kuzirikana ibye gusa, ahubwo ajye azirikana niby’abandi. (Abafilipi 2:3-4).

Ibiranga wa wundi wifuza kuba uw’imbere

Gushakisha icyubahiro ku ngufu mu buryo bwose bushoboka, Yesu yahoraga ahugura abigishwa be mu mpaka za buri gihe aho babaga bashwana bibaza ngo umukuru muri twe ninde, hamwe Yesu yafashe umwana umubashyira imbere arababwira ati ushaka kuba uw’imbere, yitware nk’umuto muri mwese? (Luka 9:48), umunsi umwe Yesu yashatse kubereka ko icyubahiro cy’umuntu kitaba aho yicaye cyangwa mu bigaragara gusa inyuma ko ahubwo kiba mu mutima, ibyo yabiberetse ubwo yafataga amazi n’igitambaro agatangira kuboza ibirenge ari nko kubabwira ati” munyita shobuja kandi nibyo koko niko biri ariko ntibyambuza no kuboza ibirenjye kandi ibyo ntibyaherako binkuraho cya cyubahiro cyanjye kuko ntagikorera ahubwo ndagifite kuva isi itararemwa”. Reka nse nkukubwira nti, burya inoti y’ijana y’amadorari ntabwo ari wowe uyiha agaciro, ushobora kuyituka cyangwa akayisingiza ariko ibyo bikorwa byawe ntacyo bihindura ku ivunjisha kuko ku isoko, ikomeza kuvunja ayo yagombaga kuvunja.

Gukorera kugaragara mu bintu byose mu buryo burenze urugero

Hariho abantu badashobora kwihanganira kubaho batagaragara yewe inzira zose yacamo ngo aboneke ko ari imbere y’abandi akaba yiteguye kuzinyuramo. Aha nabaha nk’urugero, hari umuntu mushobora kuba muri kumwe nko mu kazi noneho mukaba mwahawe gukora ikintu runaka maze akabona neza ko uwo bakorana agiye gukora ikosa ariko akaba atamukosora cyangwa ngo amwerekere kuko ikifuzo cye nuko abandi bose byabananira maze akaza kubona uko aza kuvugwa neza ko ariwe ushoboye gusa. Muri nko gukora akazi ku kubaza ameza tuvuge yakureka ukibeshya ku mibare (mesures) kugirango azabone uko yerekana ubuswa bwawe maze ahereko ashimwa.

Reka tuvuge ko ari nk’ikintu kigiye kuba maze abantu bagasabwa kuza bambaye imyenda isa yagenwe(uniform), kuko bigaragara ko abambaye iyo myenda bari buze kuba basa bose kandi ibyo atabikozwa agomba kugerageza agashyira kuri yamyenda akantu kari bumutandukanye n’abandi kuko agomba byanze bikunze kuza kugaragara ko atandukanye n’abandi, mu gihe uyu muntu yagendanye n’abandi ntashobora kumenya abo bari kumwe ngo abahe umwanya mu gihe cyo gufata ijambo ahubwo aherako avuga bwa mbere kuko agomba kumenyekana ko ari umunyabwenge, ntareba ngo amenye ko wenda mubo bagendanye harimo abamuruta cyangwa abamukuriye cyangwa abafite ibyo bamurusha, oya niwe ugomba kuvuga mbere nta bindi, bene uyu muntu hari igihe abantu bagira ngo nta kinyabupfura agira kuko ntashobora kumenya kwimukira abakuru wenda ngo abahe ikicaro kuko byaba ari ukumusuzugura yewe kubana nawe biraruhije, reka tube tumurekeye aho kuko hari ibindi bimuranga byinshi bimeze nk’ibyo. Umuntu muzima wamenye Imana suko akora, yerekera abandi akabagira inama, kuko ntabwo mu makosa y’abandi ariho abonera kujya imbere ahubwo ibitekerezo bye bimutera kwifuza ko abantu bose bagubwa neza bagatera imbere kandi byo abifata nk’inyungu. Kuko twebwe aba Kirisitu twamenywe n’Imana natwe tukaba twarayimenye dufite amahoro muri yo, si aho twicaye haduhesha icyubahiro, s’amazina batwita cyangwa intera y’akazi tugezeho biduhesha agaciro ahubwo turi abana b’Imana kandi niko turi koko nguko gukomera kwacu.Ese wari wabona umuntu wishimira kwibanira n’abakomeye gusa ndetse no kugaragara mu mafoto yabo, wenda atekereza ko ibyo bimwongerera gukomera, kuko mu mutima we yisuzugura, arashakishiriza icyo yabuze ahatari ho, Ni Yesu gusa uduha icyubahiro kiruta ibindi kuko dufite agaciro muri ubu buzima ndetse n’ubw’igihe kizaza.

Iyo abantu bamaze kubona ko wifuza iteka kuba uw’imbere naho byagusaba kwitwaza amakosa y’abandi, iyo abandi bamaze kubona ko icyo wifuza ari ukwisumbukuruza buri gihe, no kwerekana ko utandukanye nabo, ubwo igikurikira ni ukuguhunga kuko buri wese atinya ko uri kumukiniraho, umushakiraho ibyakungura gusa, ko ntacyo wamarira abandi ahubwo ashakisha icyatuma ubirataho, ngicyo rero igituma bose bakuvaho. Imana itubabarire iduhindure.

Guhora asiganwa, arushanwa muri byose (competition)

Nta kintu na kimwe akorera ko ari cyiza, mu bintu byose aba ashaka uwo yarusha, ahora asiganwa ntajya agira amahoro, ahora mu isiganwa buri gihe. Agiye kubaka inzu, agiye kugura umwenda agiye……….byose ni ugushaka guca ku bandi, ibyo bimutera kuba umunyamazimwe ndetse no gusebanya kuko atifuza undi wavugwa neza mugihe atari we uvuzwe neza, ntashobora kuvuga ijambo rishima abandi, yewe biramugoye kwemera ko undi muntu hari ibyo amurusha.

Uwo muntu rero impumuro imuvamo yirukana bagenzi be kuko abantu bakeneye ubakomeza kandi bagafatanya nabo muri byose. Tuza nshuti yanjye, amahoro y’Imana aruta ayo umuntu yamenye arindire umutima wawe muri Kirisitu Yesu.

Mu gihe wibonyemo uyu mutima ntutekereze ko byacitse reka da, hari imbaraga zihindura kuko icyo Imana yifuza ni ukuduhindura abantu bifuzwa babasha kuzana impinduka mu bandi, abantu bafite imbaraga za rukuruzi arizo mbaraga z’Umwuka wera zituma abantu bifuza gufatanya natwe kuko twahawe ihumure ry’Imana maze natwe tugahinduka inzira y’ihumure ku bandi.

Read Previous

Imbaraga zidushoboza guca mu bikomeye

Read Next

Uwiteka areba inzira zawe, kandi ibyawe ntago abyirengagiza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *