Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga

Ninde uhwanye n’Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro kugira ngo amwicaranye n’abakomeye !. Uwari ingumba mu nzu ye, amuha kuyibamo yishimye, ari nyina w’abahungu (Zaburi 113:9)

Izi nyigisho muzigezwaho na Pasiteri Shema Prince wo mu itorero rya Wells Salvation mu Gihugu cy’Ubuholande.

Bibiliya itubwira inkuru y’umugore Hana wari ingumba, mukeba we Penina yahoraga amubwira amagambo yo kumukomeretsa, amucyurira ko atagira umwana kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Ndetse ngo n’iyo yajyaga mu nzu y’Uwiteka mukeba we yamukurikiragayo akamubabaza atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya (Samweli 1:5-7)

Uyu mubyeyi yarababaye cyane nkuko nawe uyu munsi bishoboka ko waba ufite byinshi bikubabaje, hari Penina uhora aguca intege akwereka ko icyo kibazo urimo uyu munsi ari karande.

Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo ubwo yababajwe, abasha no gutabara abageragezwa bose (Abaheburayo 2:18)

Nkuko nta cyagize itangiriro kitagira iherezo, ni ko n’ibyo biruhije ucamo bifite iherezo ryabyo. Imana yarirahiye ko itazareka umukiranutsi wayo ngo akorwe n’isoni, “Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha, aravuga ati : “Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. (Yesaya 43:2)

Yobu yaciye mu bigeragezo bikomeye, abura ibyo yari atunze byose n’abana be bose barapfa, ndetse bigera no ku mubiri we, ariko mu gitondo kimwe Imana yashyize iherezo ku ngorane ze zose maze imushumbusha inshuro ebyiri z’ibyo yari atunze byose. (Yobu 42:7-12.)

Uyu munsi ndasenga ngo ibyo umwanzi yari yarakwibye byose, umunezero, amahoro, umugisha n’ibindi, Imana ibigushumbushe inkubwe ebyiri, buri kimwe cyose wari waranyazwe na satani, urakigarurirwa kabiri mu izina rya Yesu.

“Ubwiza bw’iyo nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni ko Uwiteka nyiringabo avuga” (Hagayi 2:9)

Hana ntiyaciwe intege n’ubugumba yarafite, ahubwo yakomeje gutitiriza ku Uwiteka kugeza ubwo yabonye igisubizo cye. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w’umuhungu amwita Samweli (I Samweli 1:20)

Nawe nshuti komeza usenge Imana, gutabarwa kwawe kuzaturuka ku Uwiteka waremye ijuru n’isi, ntazakunda ko ibirenge byawe biteguza, ukurinda ntazahunikira ubwo butayu (ibibazo) urimo ucamo ni inzira ikujyana mu gihugu cy’amasezerano yawe.

Ahari mu ijoro rimwe warara urira ariko hari gitondo impundu zo kunesha zizavuga mu buzima bwawe !

Amahoro y’Imana abane namwe !

 

Manzi

Read Previous

Dore akamaro k’Amatunda ku mubiri

Read Next

Bohoka tubasetse I Burundi 26/5/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *