Ibintu 3 Ugomba Kwirinda Usenga N’ibintu 7 Ugomba Kuzirikana Igihe Usenga – Bohoka Tv

Yohana 4:23: Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by’ukuri basengera Data mu Mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene aba aribo bamusenga.

Muri iyi minsi iyo abantu babonye umuntu usenga, akenshi bibwira ko ari umuntu w’umunyabibazo bikaba ikibazo gikomeye rero mu gihe abasenga nabo ariko babifata. Ariko nagira ngo twibukiranye ko impamvu nyamukuru yo gusenga kwacu igomba kuba iy’Umwuka kuruta umubiri. Yesu aragaragaza ko hari abantu Data ashaka ko bamusenga, ushobora kwibaza aho iri tsinda ry’abantu bameze batya riri ariko reka naryo turimubaze.

Luka11:1 Ni uko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati: “Databuja twigishe gusenga nk’uko Yohana yigishije abigishwa be. ”Biragaragara ko amagambo Yesu yavuze hano ari inyigisho kuruta uko ari isengesho, ndagira ngo tugerageze kuyibukiranya nk’uko Matayo 6:5-15. Yayanditse.

Mbere yo kwigisha abigishwa gusenga umwami Yesu yabanje kubihanangiriza kwirinda ibintu byarangaga imisengere yariho muri iki gihe:

1.NIMUSENGA NTIMUKAMERE NK’INDYARYA: Indyarya ni umuntu uvuga ibintu bidahuye n’ukuri kuri mu mutima we, akakwereka ko agukunze, akwitayeho, kandi mu by’ukuri hari ibindi agukinze. (Hahirwa ab’imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana Matayo 5:8, izi ndyarya Yesu yavuze ko zisenga ngo abantu bazirebe.

2.IHERERANE NA SO: Mu rwego rwo guca ubu buryarya yatanze umuti wo kwiherera, ariko usanga muri iyi minsi abantu cyane cyane abigisha bashaka ko abantu babubahira ubwinshi bw’amasengesho basenga ntibatinye kutubwira ayo basenze cyangwa ayo bateganya.

3.IRINDE GUSUBIRAMO AMAGAMBO: Inshuro nyinshi umuntu asubiramo amagambo iyo avugana n’undi arangaye, ariko aha Yesu yashakaga ko dusenga Imana tuyifitiye ikizere ko ibyo turi kuvuga yabyumvise. Iyo urebye inyigisho yakurikiyeho usanga itambutse cyane kuba isengesho kuko ni ikigisho cy’ubuzima bw’umukristo wuzuye, uko agomba kubaho: mu masengesho, mu murimo w’Imana mu buzima busanzwe, mu magambo n’ahandi … bigomba kuba bihuje kandi bigaragaza iriya nyigisho.

Yakomeje agira ati Ni uko musenge mutya muti:

I.DATA WA TWESE URI MU IJURI: Yesu ashaka ko dusenga Imana nk’umubyeyi, twibukiranye ko impamvu nyamukuru ihuza umwana n’umubyeyi Atari ibyo amukeneyeho ahubwo ni isano bafitanye, Nicyo gituma gusenga kwacu kugomba guturuka mu isano dufitanye n’Imana kuko yatubyaye ubwa 2 ndetse kukaba kugamije kuyitsindagira no gusabana nayo.

Ugomba kugirira Imana ikizere cy’ubuzima ugasigara uyibwira byose nk’inshuti kandi ubucuti mufitanye bukaba aribwo bukujyana aho iri.

II.IZINA RYAWE RYUBAHWE: Yesu adukangurira gusenga Imana tunayubaha kuko Imana ari iyo kubahwa, ab’Isirayeli bari bazi imirimo y’Imana ariko ntibibatere kuyizera no kuyubaha ibi byabateye kugwa mu butayu. Natwe rero dukwiriye kwitoza kubaha Imana kubwo kuyumvira no kuyitinya ikindi igihe turi imbere yayo tukagaragaza ikinyabupfura mu magambo no mu myitwarire.

III. UBWAMI BWAWE BUZE: Iyo tuvuze ubwami humvikana ubuyobozi, Umuntu usenga agomba kuba atunze ubwami bw’Imana muri we, Imana ikagira ijambo muri we kandi ibi nibyo bituma ubu bwami bugaragarira abandi binyuze muri we bukabona kubasha kogera.

IV.IBYO USHAKA BIBE MU ISI NK’UKO BIBA MU IJURU: Gusenga dukwiye kwibuka ko ari uguhamagara ubushake bw’Imana mu buzima bwacu, n’ubwo rimwe na rimwe dusengana amarangamutima nka Yesu I Getsemani, dukwiye kwibuka ko hari igihe Imana itaduha ibyo dushaka ahubwo ikaduha imbaraga zo kwihanganira ibyo ishaka bitewe n’umumaro ibibonamo kuri twe no ku bandi nk’uko na Yesu byamugendekeye.

V.UDUHE NONE IFUNGURO RIDUTUNGA: Iyi ngingo Itugaragariza ko Imana yita no ku byifuzo by’ubuzima bwacu busanzwe kuko amafunguro burya niyo abihagararira kandi Petero nawe yabivuzeho agira ati: “Muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. 1Petero5:7

VI.UDUHARIRE IMYENDA YACU NK’UKO NATWE TWAHARIYE ABARIMO IMYENDA YACU: Isezerano rya kera ryemereraga umuntu kwishyura inabi yagiriwe, ariko Yesu aje atubuza kwihorero kubwo kubabarira. Iyi myenda rero Matayo yanditse gutya ni ibyaha dukorerwa n’abandi dusabwa kubaharira nk’uko Luka yabyise. (utubabarire ibyaha byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho.”

VII. NTUDUHANE MU BITWOSHYA AHUBWO UDUKIZE UMUBI: Abantu benshi basenga bakunda kwirara, ariko Yesu mbere yo gusoza iyi nyigisho yatwibukije ko umubi agihari bityo adusaba guhamagarira Imana ngukomeza kumuturinda.

VIII. KUKO UBWAMI N’UBUSHOBOZI N’ICYUBAHIRO ARI IBYAWE NONE N’ITEKA RYOSE AMEN: Nyuma yo gusenga dukwiye kugirira Imana twasenze ikizere kuko ifite imbaraga ziyishoboza gukora byose.

MBESE UMUSORE AZEZA INZIRA YE ATE?? IBINTU 3 BIZAMUFASHA KUNEZEZA IMANA – Irenee M. Ruhogo

kora SHARE usangize abandi iyi nyigisho

Read Previous

Tumenye gutandukanya idini no kwizera bimwe mu bintu abantu twitiranya

Read Next

Mbega ubuhamya: “yitaye ku gusenga kw’abatagira shinge na rugero adasuzuguye gusenga kwabo”

One Comment

  • Ndishimwe cane kurayamagabo yimana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *